FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/12/2018

Vad räknas som en "plats dit allmänheten har tillträde"?

Vad räknas som en "plats ditt allmänheten har tillträde" (kamerabevakningslagen)? Mer specifikt undrar jag om vår carport räknas som en sådan plats. Följande kan vara relevant att veta: 1. Carporten ligger under en del av (rad)huset (den liknar en garage utan garagdörr). 2. För att ta sig till vår entrédörr måste man gå genom carporten. 3. Det finns ingen staket mellan vår tomt och gatan. 4. Gatan är en allmän tillgänglig privatgata (tillhör samfälligheten).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör tolkning av lagtext i kamerabevakningslagen. Jag antar att paragrafen du syftar på är 7 § kamerabevakningslagen.

"Plats dit allmänheten har tillträde"

Uttrycket "plats dit allmänheten har tillträde" har varit föremål för omfattande praxis i och med att uttrycket även användes i tidigare lagar som rörde kamerabevakning. I förarbetena till lagen har det som exempel på platser dit allmänheten har tillträde bl.a. nämnts gator, torg parker, butiker och även taxibilar. Gemensamma utrymmen i flerfamiljshus är dock inte en sådan plats dit allmänheten har tillträde (se prop. 2017/18:231).

Det väsentliga i bedömningen av vad som utgör en sådan plats är om allmänheten överhuvudtaget har tillträde till platsen. I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ansågs kameror vid entréer till flerfamiljshus vara på en plats dit allmänheten har tillträde eftersom att det inte fanns något fysiskt som hindrade allmänheten att ta sig till entréerna. Ett exempel på det var att fastigheten inte hade någon anordning, t.ex. en låst grind, som kunde avskilja den från allmänheten (se dom i mål nr 3821-09 och 3822-09).

Räknas carporten som en sådan plats?

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller om kameraövervakningen är riktad in i carporten. Då du nämner att carporten är öppen och att tomten inte är avskiljd mot gatan med någon fysisk anordning skulle det vara troligt att carporten är en plats dit allmänheten har tillträde. Allmänheten har rent faktiskt tillträde till carporten och den är inte avskild från allmänheten.

Noterbart är att lagen inte är tillämplig vid kamerabevakning som en person utför i en verksamhet av privat natur eller som har samband med personens hushåll (se 5 § kamerabevakningslagen). Undantaget är dock begränsat till bevakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, vilket inte framgår av bestämmelsens ordalydelse (se prop. 2017/18:231)

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare