Vad omfattas av underhållsskyldigheten?

2021-02-09 i Underhåll
FRÅGA
Min dotter kommer snart fylla 18år och till hösten börjar hon på gymnasiet. Hon har bestämt sig för att inte bo kvar hemma, utan flytta till sin mormor eller eget lägenhet. Både jag och hennes mor (som bor i Finland) tycker inte detta är någon bra ide och undrar om det finns något lagligt sätt att sätta stopp för dessa planer eller måste vi bara tyst acceptera att betala.När det gäller underhållsskyldigheten är det väl bara för mat och hygien och inte för hyra man måste betala. Eller har jag fattat det fel???
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken (FB).

Av 7 kap. 1 § FB följer att föräldrarna ska svara för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn ska tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifter om dessa. Detta innebär att underhållsbidragets belopp måste bestämmas utifrån varje enskilt fall eftersom varje barns behov är individuellt.

Socialstyrelsen har arbetat fram riktlinjer för hur underhållsbidraget ska beräknas. Ett barns grundbehov av underhållsbidrag bestäms normalt sett utifrån de schablonbelopp som finns i Socialstyrelsens numera upphävda Allmänna råd 1989:6 beträffande barns behov i olika åldrar. Beloppen är knutna till basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, numera prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken och årlig förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbeslopp, tex. 2015:536 för år 2016. Dessa schabloner är dock inte mer än en utgångspunkt och måste justeras med hänsyn till barnets individuella behov. Schablonbeloppet avser täcka barnets grundläggande behov. Därutöver kan särskilda kostnader, så länge de är godtagbara, också anses- ingå i barnets-behov av underhåll. Dessa kostnader ska då läggas till schablonbeloppet. Vilka behov barnet har varierar beroende på ålder, kön och levnadssituation (Uppsala tingsrätts dom 2018-10-23 i mål T 699-17).

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga.

Sammanfattningsvis gäller att underhållsskyldigheten måste bedömas utifrån en bedömning med beaktande av din dotters behov och eran samlade ekonomiska förmåga. Till stöd för beräkningen av underhållsbidragets belopp finns schabloner som kan vara vägledande.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96532)