Vad omfattar brottet vårdslöshet i trafiken?

Vad omfattar brottet vårdslöshet i trafiken?. Om man är misstänkt, vad ska åklagaren försöka styrka.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Vårdslöshet i trafik är i brottsrubriceringen för ett trafikbrott där en trafikant i väsentlig mån har brustit i omsorg och varsamhet på sätt som inneburit att fara för trafikolycka uppstått. Brottsbeskrivning regleras i 1 § Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL).

Det viktigaste som åklagare har att styrka är att det rör sig om sådana beteenden som i trafiken är att beteckna som vårdslösa i egentlig mening. Det ska röra sig om ett medvetet risktagande eller att vederbörande gjort sig skyldig till ett typiskt sett trafikfarligt beteende varigenom hen i väsentlig mån brustit i omsorg och varsamhet. Vid överträdelse av en trafikregel skall vid bedömningen hänsyn tas till regelns större eller mindre betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt. Till sådana typiskt sett trafikfarliga beteenden som bör kunna föranleda ansvar för vårdslöshet i trafik hör exempelvis:

(1) förande av bil i uttröttat tillstånd,

(2) allvarliga brott mot regler till skydd för oskyddade trafikantertrafikfarliga omkörningar

(3) brott mot stopplikt

(4) körning mot rött ljus, som medfört eller kunnat medföra en trafikfarlig situation

(5) allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer och förande av trafikfarliga fordon

(6) oaktsamhet av förare som påtagit sig en särskilt ansvarsfull trafikuppgift, t. ex. förare av skolbuss


Med vänliga hälsningar,

Zuzu RabiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning