Vad menas med en salutkanon?

2021-11-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
I vapenlagen undantas Salutkanoner, vad är definitionen på salutkanon?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta vad en salutkanon, vilken faller utanför vapenlagens tillämpningsområde, är för något. Bestämmelser om salutkanoner finns i vapenlagen (1996:67) men närmare information om vad en salutkanon är för något finns i regeringens proposition om ändring av vapenlagen från 2006 (prop. 2005/06:113). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vad är en salutkanon?

I vapenlagens inledande kapitel behandlas dess tillämpningsområde. Där förklaras att den omfattar skjutvapen och att med skjutvapen avses "vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel" (1 kap. 1 och 2 §§ vapenlagen (1996:67)). Även vissa andra vapen och föremål jämställs, enligt lagen, med skjutvapen (1 kap. 3 § vapenlagen (1996:67)). Vidare förklaras att vissa föremål, som egentligen skulle kunna definieras som skjutvapen i lagens mening, undantas från densamma (1 kap. 4 § vapenlagen (1996:67)). Häribland finns salutkanoner (1 kap. 4 § punkten a) vapenlagen (1996:67)).

Av lagen framgår att det endast är salutkanoner som inte kan laddas med gastäta enhetspatroner som är undantagna från det aktuella tillämpningsområdet. Någon närmare definition av vad en sådan salutkanon är för något går, emellertid, inte att finna i lagtexten. Enligt den ovannämnda propositionen framgår dock att det "med en enhetspatron avses en patron där kula eller hagel tillsammans med patronhylsan och en driv- eller tändsats bildar en enhet" (prop. 2005/06:113, s.53). Vidare förklaras att "med en gastät patron avses en patron som är självtändande i patronläget vid avfyrning och förhindrar krutgas att tränga ut bakåt, t.ex. en hagelpatron" (prop. 2005/06:113, s.53). Definitionen är således teknisk och inte helt lätt att förstå.

Av propositionen framgår det, emellertid, att motiven bakom lagändringen var att det blivit vanligare med salutkanoner som inte bara orsakade en knall utan som även kunde "skjuta gastäta enhetspatroner i form hagelpatroner" (prop. 2005/06:113, s. 44). Vidare framgår det att sådana salutkanoner anses som, mer eller mindre, lika farliga som andra vapen som omfattas av lagen, att de kan missbrukas och att de kan "orsaka olyckor om de inte hanteras rätt" (prop. 2005/06:113, s.45).

Slutligen framgår det av lagen att, bland annat, start- och signalvapen som laddas med patroner jämställs med skjutvapen i lagens mening (1 kap. 3 § punkten c) vapenlagen (1996:67)). Av lagkommentarerna framgår det, i sin tur, att med signalvapen "avses anordningar som kan användas för att skjuta ut projektiler för signalgivning i olika sammanhang, t.ex. signalpistoler, pennliknande anordning för signalskott, s.k. signalgivare, eller signalstift och salutkanoner" (se Landgren & Åberg, Vapenlagen (31 maj 2021, JUNO), kommentaren till 1 kap. 3 §). Dock så omfattas inte sådana salutkanoner som undantas i 1 kap. 4 § punkten a).

Läst tillsammans med lagens definition av skjutvapen torde detta innebära att tanken med bestämmelsen om salutkanoner, lite förenklat, är att endast tillåta sådana som orsakar en knall och inte sådana som skjuter projektiler. Jag kan dock inte, med absolut säkerhet, säga att så faktiskt är fallet. Det är polisen som hanterar frågor om vapenlicens. Du borde därför kunna få ytterligare (och kanske lite mer användbar) information i ärendet genom att konsultera deras hemsida, exempelvis här eller här.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1364)
2022-01-15 Hur byter jag efternamn?
2022-01-11 Tas uppgifter i belastningsregistret bort om jag blir frikänd i hovrätten?
2021-12-20 Tilläggsavgift på grund av tekniska problem med appen
2021-12-19 Vaccinbevis i Sverige och internationellt

Alla besvarade frågor (98495)