FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/01/2018

Vad krävs vid husrannsakan och kroppsvisitation?

Hej! Jag var ute och gick med hunden när jag blev stannar av några poliser. Dom sa att dom misstänkte att jag var drogpåverkad. Dom gjorde en kropsvisitering där dom tog mina nycklar till lägenheten jag bor i. Hade inget annat på mig, allt låg i lägenheten. Sedan blev jag körd till stationen för förhör och urin prov. Jag hade inte tagit några droger eller druckit någon alkohol.

Men under tiden jag var på stationen så var några andra poliser inne i min lägenhet och kollade igenom den. Ingen som hade bett om lov att göra det. Dom tog mina nycklar och gick in.

Min fråga är då, får man lov att göra det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När får en kroppsvisitation ske?
En kroppsvisitation får ske om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Anledning att anta är ett lågt ställt beviskrav och innebär att det måste finnas en konkret omständighet som gör att det är möjligt att börja utreda ett brott. Kroppsvisitationen får då göras på en person som är skäligen misstänkt för brottet (se 28 kap. 11 § rättegångsbalk). För att man ska komma upp i den graden av misstanke ska det finnas konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som med en viss styrka talar för att en viss person har begått den gärning som misstanken avser. Att en person beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt med polisen kan inte i sig anses ge grund för misstanke om brott, än mindre misstanke om ett konkret brott av ett visst slag.

Finns det ingen skälig misstanke för brott, får en kroppsvisitation ske om det finns en synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att det annars är av betydelse för utredningen om brottet. Kravet på att det ska vara en synnerlig anledning innebär att det ska föreligga en faktisk omständighet som påtagligt visar att man kan förvänta sig att hitta något. Det är därmed ett högt ställt krav.

När får en husrannsakan ske?
Det finns två olika typer av husrannsakan, reell (då man söker efter ett föremål eller bevis) samt personell (när man letar efter en person). Av frågan antar jag att det i ditt fall var frågan om en reell husrannsakan.

En husrannsakan får göras om det finns anledning att anta att ett brott där fängelse kan följa. Husrannsakan får företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet (se 28 kap. 1 § rättegångsbalk). Här gäller samma omständigheter som vid kroppsvisitation, att det ska vara en person som är skäligen misstänkt för brottet.

En husrannsakan får också göras hos någon som inte är skäligen misstänkt för ett brott. Kraven är då högre. Det måste vara:
- brottet har begåtts hos den personen
- den som är misstänkt för brottet greps där eller
- att det finns en synnerlig anledning att anta att det vid husrannsakan kommer hittas föremål som kan tas i beslag eller att man kommer kunna få reda på en omständighet som kan vara av betydelse för utredningen.

Om en polis söker efter en person som ska omhändertas får polisen bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad (se 20 § polislagen). De får också bereda sig tillträde till en lägenhet om det finns anledning att anta att någon där har avlidit, är medvetslös eller annars är oförmögen att tillkalla hjälp (se 21 § polislagen) Även i dessa fall måste polisen kunna stödja sig på konkreta omständigheter som gör att laga skäl föreligger.

Något samtycke från din sida krävs alltså inte. Poliserna har rätt att göra såhär, förutsatt att de haft anledning att anta att brott har begåtts och att de har en skälig misstanke om brottet eller att övriga grunder är uppfyllda om skälig misstanke inte finns.

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie AnderssonRådgivare