Vad krävs för uppsägning av visstidsanställd som är sjukskriven?

FRÅGA
Hej !jag vill säga upp personal som fick sjukintyg den dagen jag sa upp henne ? tex den 28 jan jag sa upp henne muntligt och hon skaffar intyg den 29 att hon är sjukskriven från 28 janI intyget står att pacienten kan inte jobba dem 12 månaderna framot. Psykiska skäl., hon är sjukskriven till slutet av mars 2019. Hon har samordnings persnr från migrationsverket. Hon är asylsökare från Tunisien, jobbade hos oss timanställd till 50 tim i månd. för 2 år sedan. Vi var inte så nöjda men hon slutade själv. Andra gången vi frågade om hon är intresserade igen och vill ge henne andra chans men att prioritera jobbet. Vi skrev en kontrakt deltid 13000 men hon måste jobba in 114 tim i månd. Överenskommen visstidsanställning 2018,08,1 - 2019,12,31Hon lovade att prioritera jobbet men tyvärr hon började bli olojal. Hon bad om pengar, mobil samtal från anställda, praktikanter. Vi förlorade 3 stora kunder pga av henne direkt el indirekt. Frågade några vänner dem sa att det inte bra att säga upp personal när dem är sjuka? Vi är ett litet företag med 3 anställda vi kan inte vänta till sista dec och sen anställa andra. Hon själv har valt den här vägen...vi behöver personal och vi kan göra nytt avtal 50tim i månd och hur mycket hon klarar men inte på den här viset. Vi vill gärna lämna en skriftligt uppsägning från den 28 jan när vi sa det muntligt. Hon är sjukskriven och anmäld hos försäkringskassan till sista mars.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad krävs för en uppsägning?

Det ska först och främst påpekas att arbetsgivare måste ha saklig grund för en uppsägning. Detta är en grundpelare i lagen om anställningsskydd (LAS) 7 § och det gäller alltid för att kunna säga upp någon förutom vid en provanställning. De två olika kategorier man sorterar uppsägningar i är arbetsbrist och personliga skäl. Personliga skäl är precis vad det låter som, dvs att uppsägningen sker på grund av någonting som uteslutande har med den anställde att göra (oftast beteenden såsom misskötsamhet, samarbetssvårigheter osv). Arbetsbrist är negativt definierat som allting som inte är personliga skäl. Som tex. när man behöver rusta ner i företaget eller man gör omstruktureringar av olika skäl.

Vad krävs för en uppsägning när man har allmän visstidsanställning?

Enligt dina uppgifter är anställningen en allmän visstidsanställning och en sådan anställning går aldrig att säga upp i förtid om man inte har avtalat om det. Det framgår inte av din fråga om ni har avtalat om någon uppsägningstid. Har ni inte gjort det kan du inte säga upp din anställde oavsett vad. Då för ni vänta till anställningstiden har löpt ut. En allmän visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning vilket regleras i 5 § LAS.

Enligt 4 § 2 st. LAS upphör en tidsbegränsad anställning utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inget annat avtalats. Vanligtvis är därmed en allmän visstidsanställning inte uppsägningsbar. Det vill säga att arbetstagaren förbinder sig att arbeta samtidigt som arbetsgivaren förpliktar sig att ha kvar den anställde under hela den avtalade perioden. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock, som ovan nämns, avtala om att anställningen skall kunna sägas upp i förtid och att en uppsägningstid skall gälla.

Kan man säga upp någon som är sjukskriven?

Om du som arbetsgivare vill säga upp dig din anställde pga personliga så måste du ha saklig grund för detta, precis vad som gäller för en tillsvidareanställning. Det krävs mycket för saklig grund ska vara uppnådd och att vara sjukskriven är inte en giltig grund för uppsägning. En arbetsgivare får aldrig säga upp en sjukskriven av den anledningen att denne är just sjukskriven. Uppsägning av den sjukskrivne får inte ske så länge det finns en rimlig chans att denne kommer att kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Om arbetstagaren dock inte spås kunna återgå i arbete i framtiden så kan sjukskrivningen utgöra saklig grund för uppsägning.

För att sjukdom ska vara en saklig grund för uppsägning förutsätter det i princip att arbetstagaren inte längre kan göra någon nytta på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar, vilket innebär att hen är skyldig att vidta åtgärder som kan göra arbetstagaren bättre. I detta fall att få din dotter sjukskriven. Arbetsgivaren är också skyldig att försöka lösa arbetssituationen för arbetstagaren.

Sammanfattningsvis

Att vara illojal och att inte dyka upp på jobbet upprepade gånger trots varningar är grund för uppsägning. Att låna telefoner och be om pengar är inte direkt grund för saklig grund. Beroende på hur allvarliga överträdelserna är kan utsikterna se olika bra ut. Det viktiga är att ni har grund för er uppsägning om det är en anställning som går att säga upp (dvs en visstidsanställning med uppsägningstid). Skulle det vara att ni har en anställning som inte går att säga upp är enda sättet att bli av med den anställde att det föreligger grunder för avsked. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda sin personal förutsätter det att denne grovt ska ha åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren, vilket en sjukskrivning tex inte innebär. (18 § Lag om anställningsskydd). Men att hota sin arbetsgivare, inte dyka upp till jobbet överhuvudtaget utan giltig grund eller vara hotfull är exempelvis grund för avsked.

Hoppas det var svar på din fråga, vill du ha vidare hjälp kan jag hänvisa dig till vår juristbyrå

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80676)