Vad krävs för olaga hot.

FRÅGA
Hej! Kan man göra sig skyldig till brott om man hotar någon med något som inte är brottsligt, men som ändå uttrycks så aggressivt att mottagaren blir rädd för sin och sin familjs säkerhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga

Frågan avser olaga hot, vilket regleras i 4 kap 5 § Brottsbalken. Där framgår att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, frihet eller frid, döms för olaga hot.

Bedömningen om huruvida ett hot har varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade utgår från de faktiska omständigheterna om hur situationen har framstått från den hotades synpunkt. Det som ligger till grund för bedömningen är sättet på vilket hotet uttalas, parternas relation till varandra, hur gärningsmannen agerar i övrigt och vad den hotade känner till gärningsmannens agerande sedan tidigare. Gärningsmannens avsikter att verkställa hotet har ingen betydelse för straffansvar.

Även förtäckt hot (indirekta hot), där den brottsliga gärningen antyds omfattas av bestämmelsen. För straffansvar krävs även att hotet kommer till den hotades kännedom. Med hot om brottslig gärning förstås en gärning som av en annan person uppfattas som ett påstående om att brottet kommer att utföras. Hotet behöver inte vara objektivt farligt. "Ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla" är ett grundläggande rekvisit för domstolen att bedöma. Enkelt kan man säga att hotet ska vara sådant att det normalt duger för (är ägnat) att JUST hos den hotade inge sådan rädsla som avses. Det faktum att det hotade har blivit rädd styrker att hotet har varit ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla.

Sammanfattningsvis utgår bedömningen helt och hållet från den hotades synpunkt. I ditt fall kan uttalandet stadga straffansvar, dels för att meddelandet uttrycks aggressivt och dels för att den hotade faktiskt blivit rädd.

Hoppas du fick svar på din fråga

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1178)
2021-06-19 Bli fotograferad på sin egen tomt
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?

Alla besvarade frågor (93215)