FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis23/09/2020

​Vad krävs för ett besöks- eller kontaktförbud?

Vår skilsmässa berodde till största del utav min före detta frus psykiska och fysiska våld mot mig under lång tid.

Nu efter skilsmässan fortsätter den psykiska mobbningen via sms och verbala uttalanden.

Hur kan jag juridiskt agera för att försöka få ett slut på detta mycket påfrestande beteende?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du önskar att all kommunikation med din ex-fru ska upphöra.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur man ansöker om kontakt- och/eller besöksförbud.

Din fråga regleras i lag om kontaktförbud (LOKF).

Vad krävs för ett besöks- eller kontaktförbud?

Det finns två olika typer av kontaktförbud som kan vara aktuellt i ditt fall, det rör sig om vanligt kontaktförbud som inbegriper all form av kommunikation - elektronisk eller fysiskt. Sedan finns det utvidgat kontaktförbud som innebär att Förbudet omfattar ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där du har din bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas (1 och 2 § första stycket LOKF).

Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.

Således måste vi konstatera huruvida omständigheterna i detta fall är så att det föreligger en konkret risk för att ditt ex kommer begå en handling som är brottslig eller är av allvarlig karaktär som förvisso inte behöver innebär ett brott. Utifrån situationen du beskriver är min bedömning att ditt ex på ett integritetskränkande och trakasserande sett på olika sätt försökt bereda sig kontakt med dig. Bedömningen kan beakta brott mot dig och din omgivning, besöksförbudet avser dock bara dig och ditt ex. Särskilt beaktas om det skett vid upprepade tillfällen.

Efter man eventuellt konstaterat att det finns särskilda omständigheter som pekar på en risk att du kommer utsättas för brott av den här personen ska en proportionalitetsbedömning göras (1 § tredje stycket LOKF). I den bedömningen ska hänsyn tas till allvaret och omfattningen i den brottsliga gärningen eller trakasserierna, hur nära i tiden omständigheterna inträffat, risken för att förbudspersonen kommer göra sig skyldig till brott eller allvarliga trakasserier och till sist hur länge risken förväntas föreligga. Det generella intrånget som förbudet medför för ditt ex ska även beaktas samt om skadeverkningarna av ett förbud är särskilt ingripande. Om det föreligger en konflikt ska man utreda om den kan utredas på annat sätt än genom kontaktförbud.

I ditt fall verkar ett kontaktförbud möjligtvis inte vara särskilt ingripande för ditt ex då det enbart skulle begränsa hennes möjlighet att dyka upp vid din bostad eller försöka kommunicera med dig. Vad jag tror kommer vara en springande punkt är att konflikten rimligtvis bör kunna lösas på annat sätt. Ett kontaktförbud medför kostnader och kan vara ingripande för båda parter, men den bedömningen gör en åklagare bättre.

Ett kontaktförbud kan förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet (3 § LOKF).

Ansökan

Den som vill ansöka om kontaktförbud kan göra detta hos polisen eller hos åklagare. Polisen har färdiga blanketter som man kan fylla i. Om man anmäler till polisen ska ärendet överlämnas till åklagare och handläggas skyndsamt (6a § LOKF).

Innan ärendet prövas av åklagaren ska den andre parten underrättas och yttra sig över dess innehåll, om det inte kan försvåra verkställandet eller är uppenbart obehövligt eller om ärendet inte kan skjutas upp (11 § LOKF).

Ansökan om kontaktförbud prövas enbart av tingsrätt om en av parterna begär det (14 LOKF). Det innebär att det kan rendera i en rättsprocess som kan bli långrandig, eller ingen process alls.

Kontaktförbud meddelas på högst ett år och kan verkställas omedelbart (4 § LOKF).

Slutsats

Det är svårt att ge en konkret bedömning om din ansökan om kontakt eller besöksförbud kommer beviljas. Men om din ex-frus kommunikation med dig är allvarligt påträngande eller till och med brottslig kan det vara aktuellt. Du bör i första hand försöka lösa situationen med din ex-fru sinsemellan innan du vänder dig till polisen.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”