Regler vid extra föreningsstämma

2020-09-30 i Föreningar
FRÅGA
Vad skall specificeras av de som begär extra stämma? Att de 3 (i vårt fall) skall bifoga sina signerade namn m.m. vet jag. Styrelsen har redan beslutat att loftgångarna skall utföras enligt prospektet vi köpt efter. Byggaren har i juni tagit fram en bra konstruktionsritning för massiv betong, Det är ingen kostnad för föreningen, livslängd på > 50 år, mot en tvivelaktig träkonstruktion=kortare livslängd, mer underhåll och osäker kostnad efter garantitiden. Det gäller ett garantiåtagande på loftgångar som inte blivit godkända vid besiktningen. Det stod i prospektet när alla köpte, att de var i massiv betong. Men det var en träkonstruktion som dessutom läckte p.g.a. felaktig ytbehandling, byggaren vill nu bara byta ytskiktet. Problemet är att en medlem är nära lierad med säljaren och går deras ärenden. Han och vi, vet att betong kommer att kosta avsevärt mer. Skall röstningen vara mellan 1) styrelsens beslut och 2) träkonstruktionen, ELLER mellan 1) betong och 2) trä? Jag menar att det skiljer sig ju i krav på motionens detaljeringsgrad. Kan styrelsen sen enhälligt i dessa Coronatider enväldigt bestämma att omröstningen görs digital?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för en bostadsrättsförening regleras i lagen om ekonomiska föreningar, även kallad föreningslagen, (FL) samt i bostadsrättslagen (BRL).

Utredning av din fråga:

Av din fråga framgår det att styrelsen har beslutat att loftgångar ska utföras enligt ett prospekt det köpts utifrån, där de skulle bestå av massiv betong. Det som är aktuellt nu är ett garantiåtagande för loftgångarna då de inte gick igenom besiktningen, då loftgångarna inte utfördes i enlighet med prospektet. Istället utfördes det i en träkonstruktion som läckte på grund av felaktig ytbehandling, och byggaren vill nu endast åtgärda ytskiktet. Jag kommer att dela upp mitt svar i tre delar för att besvara dina frågor:

1. Vad ska specificeras av de som begär extra stämma?

2. Ska omröstningen vara mellan (1) styrelsens beslut och (2) träkonstruktionen, eller (1) betong och (2) trä?

3. Kan styrelsen enhälligt i dessa Coronatider bestämma att omröstningen görs digital?

1. Vad ska specificeras av de som begär extra stämma?

Vad som gäller vid en extra föreningsstämma:

En extra föreningsstämma kan kallas antingen av styrelsen själv, på begäran av en revisor eller på begäran av enskilda medlemmar. Orsaken kan vara en speciell fråga som det måste fattas beslut om, och som inte kan vänta till ordinarie föreningsstämma. I ditt fall rör det sig om ni ska godta utförarens förslag om att endast åtgärda ytskiktet eller inte. En kallelse till en extra föreningsstämma ska skickas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman äger rum, FL 6 kap. 18 §. Styrelsen kan alltid kalla till en extra föreningsstämma om det finns behov av att en sådan hålls. Ni som vill väcka stämman måste precis som du nämner i din fråga skriva en motion. Motionen ska innehålla både bakgrund till problemet samt förslaget. Om det istället är vanliga medlemmar som vill begära extra stämma så krävs det att dessa får stöd av en tiondel av föreningens medlemmar. Enligt FL 6 kap. 33 § så utgörs en föreningsstämmans beslut av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

2. Ska omröstningen vara mellan (1) styrelsens beslut och (2) träkonstruktion, eller (1) betong och (2) trä?

Då det gäller ett garantiärende, och det redan har beslutats om att bygga i betong så bör röstningen inte ske enligt förslagen i rubriken. Vad det eventuellt bör röstas om är istället huruvida ni godtar utförarens förslag om att endast åtgärda ytskiktet eller ej. I ditt fall kan motionen förslagsvis redogöra för de för- och nackdelar mellan de två alternativen att åtgärda ytskiktet och behålla träkonstruktionen, eller kräva betong som det avtalats om. Det finns inget speciellt formkrav för motioner annat än det ska framgå vem eller vilka som författat den samt både bakgrund och lösning till problemet. Jag kan däremot inte svara på vad garantin omfattar helt då jag inte vet vad som avtalats med byggaren.

3. Kan styrelsen enhälligt i dessa Coronatider bestämma att omröstningen görs digital?

Digital omröstning:

Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig lag (lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) under denna tider då restriktioner från Folkhälsomyndigheten råder. De nya reglerna innebär att styrelsen kan inför viss föreningsstämma besluta att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna, i stället för på en viss fysisk ort. Styrelsen får besluta att en sådan föreningsstämma ska hållas även om det inte följer av stadgarna. Om styrelsen beslutar om detta så ska medlemmarna kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om det inte är möjligt enligt stadgarna. Om poströstning ska ske så måste detta framgå av kallelsen till stämman. Det är upp till föreningsstämman och ordföranden på stämman att avgöra om en stämma genom elektronisk uppkoppling kan genomföras på ett betryggande sätt, exempelvis om identifiering av medlemmar och ombud kan ske säkert och om den tekniska lösningen och omröstningsförfarandet är pålitligt.

Övrigt:

Relationen mellan medlemmen och säljaren:

Om medlemmen du skriver i frågan är en styrelseledamot så kan jäv enligt FL bli aktuellt. FL 7 kap. 23 § stadgar nämligen att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga om avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse. Om medlemmen inte sitter i styrelsen blir det tyvärr svårt att hitta en laglig grund för att klandra dennes beteende.

Sammanfattning:

Det som krävs för att begära en extra föreningsstämma är att ni författar en motion, där ni beskriver bakgrunden till problemet samt ert förslag. Röstningen bör förslagsvis vara huruvida ni godtar utförarens förslag om att endast åtgärda ytskiktet eller inte. En styrelse har alltid rätt att kalla till extra stämma om det är påkallat. Det är även tillåtet för styrelsen i dessa tider att enhälligt besluta om att stämman ska hållas digitalt.

Detta är vad jag kan svara på utifrån de omständigheter som presenterats i frågan. Om du önskar vidare utredning, exempelvis om det uppstår en tvist med garantin, så rekommenderar jag att ni anlitar en jurist som då kan gå igenom allt i ärendet. Om detta är intressant så kan du återkomma till mig så ser jag till att vår juristbyrå återkommer med ett kostnadsförslag och vidare kontakt.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på ebba.thor@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (496)
2021-04-18 Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?
2021-04-14 Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening
2021-03-29 Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?

Alla besvarade frågor (91389)