Vad krävs för avskedande

FRÅGA
Hej!Kan man bli avskedad omedelbart för att man varit misskötsam i sitt arbete?Vilka åtgärder kan man vidta för att behålla sin anställning trots avskedandet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vad som krävs för att bli avskedad enligt svensk lag. Jag kommer i mitt svar att använda mig av LAS (Lagen om anställningsskydd). Jag kommer även göra en jämförelse mellan avskedande och uppsägning för att redovisa skillnaden mellan dessa.

Vad krävs för att bli avskedad?

Bestämmelser om avskedande finns i lagen om anställningsskydd (LAS). En anställd får avskedas om denne grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (LAS 18 §). Med detta innebär att den anställde avsiktligt och grovt vårdslöst gjort något som inte ska behöva tålas i ett avtalsförhållande.

Exempel på vad detta skulle kunna vara är illojal konkurrens eller annat illojalt handlande genom att t.ex. avslöja företagshemligheter i syfte att skada företaget. Även stöld, misshandel och förskingring mot företaget, anställda eller kunder kan vara grund för avsked. Det kan också handla om annan mycket allvarlig misskötsamhet, grova samarbetsproblem, sexuella trakasserier eller längre olovlig frånvaro från jobbet.

Vill företaget avskeda en anställd ska det meddela den anställde om detta minst en vecka i förväg och samtidigt även meddela facket om den anställde är medlem i det (LAS 30 §). Företaget får endast avskeda en anställd på grund av handlingar som den anställde gjort inom två månader från meddelandet om avskedande.

Skillnaden mellan uppsägning och avsked

För att säga upp någon krävs det att uppsägningen är sakligt grundad (7 § LAS). Saklig grund kan föreligga på grund av antingen arbetsbrist eller omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen. Uppsägningen ska vara skriftlig och i uppsägningen ska arbetsgivaren ange att du har rätt att yrka på att ogiltigförklara uppsägningen (8 § LAS). Detta innebär alltså att om du är en besvärlig individ som inte kan sammarbeta, kommer konstant försent eller är otrevlig mot kunder så kan en uppsägning vara aktuell.

Som redovisat ovan krävs det att du ska vara illojal mot företag eller begå brott för att eller liknande handling för att kunna bli avskedad.

Kan man bestrida ett avskedande?

Om du har blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning, kan avskedandet förklaras ogiltigt. Det kräver dels att du yrkar på ogiltighet vid domstol, dels att det inte ens fanns saklig grund. Domstolen kan besluta att din anställning ska bestå tills tvisten har avgjorts (35 §, LAS).

Sammanfattning

Summerat innebär detta följande. För att bli avskedad krävs det att man har begått väldigt grova handlingar så som brott, sexuella trakasserier eller illojalitet gentemot företaget. Exempelvis att enbart tappa varor eller ha sönder dessa utgör inte tillräckligt skäl för avskedande. Man har möjlighet att överklaga ett avskedande till domstol. Om grunderna för ett avskedande inte skulle ha utgjort ett skäl för uppsägning, så blir man återanställd och avskedandet ogiltigförklaras. I och med att ett avskedande innebär att man begår väldigt grova negativa handlingar, så kan man bli meddelad om avskedande direkt efter att handlingen har utförts och avskedandet sker då direkt 1 vecka efter att handlingen har utförts.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1872)
2021-10-28 Från vilken dag gäller uppsägningstiden?
2021-10-27 Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?

Alla besvarade frågor (96609)