Vad krävs för att säga upp en anställd av personliga skäl och får lönen sänkas ensidigt av arbetsgivaren?

Hej, jag har en anställd som avsiktligt bryter mot alla regler och vägrar arbeta. Vi genomför röjning under Kraftledningar och i kontraktet står det tydligt att varje anställd ska arbeta 0,7 hektar om dagen. Med undantag för den anställde arbetar de inte alls med flit och ringer till exempel sin fru otaliga gånger om dagen. Vad kan jag göra åt uppsägningar och lönesänkningar mm? Finns det ett stycke som säger något sånt? Som tack stal han också flera saker från min verkstad. Förutom han och jag har ingen nyckel och den har också synts.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Eftersom uppsägningar av anställda är väldigt komplicerade, så kommer jag att redogöra för vad som krävs för att en uppsägning ska anses ha kommit rätt till. Dessutom har jag inte heller tillräcklig med information för att göra en ingående bedömning. Därför kommer mitt svar att vara en redogörelse av rättsläget kring uppsägningar.

Vilken lag är tillämplig?

Det är anställningsskyddslagen (LAS) som reglerar frågor om uppsägningar med mera.

Arbetstagarens skyldigheter gentemot arbetsgivaren

Inledningsvis är utgångspunkten att arbetstagaren måste utföra de arbetsuppgifter som arbetstagaren har åtagit sig att utföra genom anställningsavtalet med sin arbetsgivare. Vidare gäller att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna (AD 1994 nr 79). Därtill måste arbetstagaren även agera lojalt gentemot sin arbetsgivare, annars kan arbetstagaren bli uppsagd genom att bryta sin lojalitetsplikt mot arbetsgivaren (AD 2018 nr 25). Utöver det ovan sagda gäller att om en arbetstagare begår brott inom arbetet, så ökar utrymmet för arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren (AD 2000 nr 14). Är det så att arbetstagaren vägrar att följa sitt anställningsavtal, inte agerar lojalt gentemot dig som arbetsgivare och begår brott i tjänsten, så talar detta för att din anställde inte följer sina skyldigheter gentemot dig som arbetsgivaren. Detta är tungt vägande skäl för en uppsägning av personliga skäl.

Uppsägning av personliga skäl

För att en arbetsgivare får säga upp en anställd av personliga skäl, så måste uppsägningen vara sakligt grundad (7 § LAS). Inledningsvis är arbetsgivaren skyldig att ange skälen till uppsägningen och denna uppgift ska vara skriftlig, om arbetstagaren begär det (9 § LAS). Vidare måste följande aspekter beaktas:

· Acceptabla skäl, det vill säga att skälen för uppsägning har relevans för anställningen;

· Reella skäl, det vill säga konkreta skäl så att en domstol eventuellt kan bedöma skälen (AD 1993 nr 70);

· Uppfylla väsentlighetsbedömningen, vilket är en proportionalitetsbedömning med en avvägning mellan den anställdes intresse av att behålla sitt jobb och arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningen (AD 1990 nr 55). Att bryta mot sitt anställningsavtal och misskötsamhet i tjänsten utgör skäl för uppsägning (AD 2009 nr 67);

· Arbetsgivaren ska dessutom ha övervägt skäliga möjligheter att undvika en uppsägning;

· Arbetsgivaren är slutligen även skyldig att fullföra sin omplaceringsskyldighet, om detta skäligen kan krävas (7 § 2 st. LAS), och även här ska arbetsgivaren beakta den anställdes intresse av att behålla sitt jobb, annars är uppsägningen inte sakligt grundad (AD 2010 nr 10). Dessutom måste arbetsgivaren också påtala missförhållanden för den anställde, särskilt i fall av mindre allvarlig misskötsamhet (AD 2008 nr 90). Är det så att misskötsamheten är allvarlig, så finns dock inget krav på lojalitet gentemot den anställde från arbetsgivarens sida. Observera att om den anställde vägrar omplaceringen är detta en grund för uppsägning, men arbetsgivaren har bevisbördan (AD 2018 nr 76). Observera att du som arbetsgivare måste påtala förhållanden som är oacceptabla inom två månader från tidpunkten som du har fått reda på dem (7 § 4 st. LAS).

Får arbetsgivaren ensidigt ändra lönen?

I avtalsrätten finns en princip som kallas pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal ska hållas. Detta inkluderar även anställningsavtalet. Innebörden är att arbetsgivaren inte kan ändra i anställningsavtalet, inklusive lönen, utan ett medgivande från arbetstagaren. En ändring av villkoren kan nämligen anses som en uppsägning med erbjudande om en ny anställning med nya villkor. Då måste saklig grund föreligga enligt den ovan nämnda process.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Inledningsvis har arbetstagaren vissa skyldigheter som måste respekteras, såsom att utföra sitt arbete enligt anställningsavtalet, agera lojalt mot sin arbetsgivare och att inte begå brott. För att säga upp en anställd måste en uppsägning av personliga skäl vara saklig, och för att saklighet ska föreligga måste en hel del aspekter beaktas, såsom du kan se i ovan svar. Slutligen får en arbetsgivare inte ensidigt ändra lönen utan ett medgivande från den anställde, eftersom detta kan ses som en uppsägning med erbjudande om ny anställning med nya villkor. Min rekommendation är därför att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med ditt ärende, särskilt då fel i uppsägningsprocessen kan kosta dig som arbetsgivare mycket. Vi har arbetsrättsjurister som kan hjälpa dig.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”