Vad krävs för att man ska vara betalningsskyldig för en skuld?

2020-09-26 i Fordringar
FRÅGA
Fråga 1I samband med ett gemensamt fastighetsköp av A (kvinnan) och J (mannen) skulle en handpenning på 265 000 kr erläggas.J har 165 000 kr från en tidigare försäljning att lägga medan Js far JE går in och lägger de resterande 100 000 kr.Ingen skuldförbindelse, varken muntlig eller skriftlig, upprättades mellan A och JE.En tid senare installerades bergvärme på denna fastighet till en kostnad av 185 000 kr. Även denna betalades av JE. Inte heller här upprättades någon skuldförbindelse, muntlig eller skriftlig, mellan A och JE.A och J var vid detta tillfälle inte gifta.Vi skulle vilja ha svar på huruvida A har någon del i dessa skulder till JE.Fråga 2A och J ingick giftermål i juni 2017 men flyttade isär i september 2019. J har i oktober 2019 betalat en utgift vid ett tillfälle för A. Skilsmässoansökan lämnades in till Tingsrätten i januari 2020. Detta skedde således innan skilsmässoansökan inlämnats!Vi skulle vilja ha svar på huruvida detta ingår i familjens gemensamma kostnader och inte utgör någon fordran från J till A.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då din fråga består av två delfrågor kommer dessa att besvaras under separata rubriker nedan. Jag vill poängtera att svaret är skrivit endast utifrån den information som delgetts i frågan och att svaret kan ändras för det fall att det finns omständigheter som inte presenterats (t.ex. sådant som sagts mellan parterna m.m.)

Fråga 1

Som jag förstår det utifrån det du beskriver har J:s far JE lagt in dels 100.000 kronor i samband med att A och J köpte en fastighet, dels betalat 185.000 kronor för installation av bergvärme i fastigheten. Som jag förstår har det avtalats mellan J och JE att såväl de 100.000 kronorna som de 185.000 kronorna utgör ett lån. Min utgångspunkt för svaret är att det föreligger ett låneförhållande mellan J och JE.

För att man ska vara betalningsskyldig för en skuld måste man ha kommit överens därom. Det innebär att för att A ska vara betalningsskyldig till JE för skulden måste hon och JE kommit överens därom. Sådan överenskommelse kan ske såväl muntligt som skriftligt. Skriftligt är att föredra ur bevissynpunkt. Utifrån den information du delgett oss i frågan förefaller det inte som att A är betalningsskyldig för den eventuella skulden. För att A ska vara betalningsskyldig krävs det att A har ingått ett avtal om att hon är betalningsskyldig. Inget i informationen talar för det. Om JE vill göra gällande att även A är betalningsskyldig blir det i praktiken JE som får bevisbördan därom.

Fråga 2

I detta fall krävs det att A och J kommit överens om att J har en fordran på A. En sådan överenskommelse kan även i detta fall ingås såväl muntligt som skriftligt. Det finns inget i frågan som talar för att sådan överenskommelse skett. Om J anser att A är skyldig honom pengar för att det rörde sig om ett lån blir det i praktiken J som har bevisbördan för att det överenskommits om ett lån. Utifrån informationen som delgetts förefaller det inte finnas någon skuld mellan A och J. Om utlägget J har gjort innefattat att han köpt något till A kommer detta dock att som utgångspunkt utgöra giftorättsgods vilket ska ingå i en bodelning.

Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?