Vad krävs för att kunna få brottsskadeersättning?

2020-10-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Kan jag få skadeersättning för sexuella övergrepp som barn fast idag är jag vuxen? Den som gjorde det mot mig kan jag inte stämma då den personen lever utomlands och inte heller i vilket land.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten (dvs. staten) med anledning av brottet som begåtts mot dig. Jag kan tyvärr inte ge dig ett konkret ja- eller nej-svar eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall, utan jag får nöja mig med att redovisa förutsättningarna för brottsskadeersättning och säga att det beror på om du uppfyller dessa förutsättningar. Jag utgår från att brottet inte har polisanmälts.

Lagregler om brottsskadeersättning finns i brottsskadelagen, BrSkL

Brottsskadeersättning betalas ut till den som drabbats av skada till följd av brott, (se 1 § BrSkL). Detta gäller om brottet begåtts i Sverige. Om brottet begåtts utomlands kan brottsskadeersättning (för personskada och kränkning) betalas om den skadelidande (dvs. brottsoffret) hade hemvist i Sverige vid brottstillfället, (se 2 § BrSkL). Brottsskadeersättning betalas inte till den som har så pass svag anknytning till Sverige att det inte är rimligt att staten ska betala ersättning. Detta anknytningskrav gäller dock inte vid våldsbrott om den brottsdrabbade är medborgare eller bosatt i ett EU-land, (se 3 § BrSKL).

Nu vet inte jag någonting om vilka skador du lidit till följd av brottet men jag antar att det är fråga om mer psykiskt än fysiskt, dvs. det är nog inte personskador utan mer att gärningsmannen utsatt dig för en allvarlig kränkning. Sådana kränkningsskador är definitivt något som brottsskadeersättning betalas ut för, (se 5 § BrSkL).

För att Brottsoffermyndigheten ska kunna pröva en ansökan om brottsskadeersättning måste brottet ha polisanmälts och den skadelidande ska i rimlig omfattning ha varit behjälplig så att brottet kan utredas, (16 § BrSkL). Om det inte polisanmälts ska det finnas en giltig anledning till att det inte polisanmälts.

Hur lång tid får ha gått mellan brottstillfället och ansökan om brottsskadeersättning?

Som en sista förutsättning gäller att för lång tid inte får ha gått från brottstillfället till den tidpunkt du gör en ansökan om brottsskadeersättning. En ansökan ska göras inom tre år från det att brottet begicks, (15 § första stycket BrSkL). Det finns dock en specialregel som säger att om ett barn drabbats av brott kan denne även om det har gått 3 år från brottstillfället alltid ansöka om brottsskadeersättning fram tills den dagen denne fyller 21 år, (15 § andra stycket BrSkL). Jag känner inte till din ålder så du får själv bedöma om du uppfyller detta krav. Som exempel kan anföras att om brottet begicks när du var 17 eller 14 år gammal har du enligt specialregeln fram till din 21 årsdag på dig att ansöka trots att mer än 3 år förflutit.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?