FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/12/2020

Vad krävs för att få sitt körkort återkallat?

Hej! Skulle svänga vänster vid ett övergång ställe men glömde bort att vänta på de bilar som skulle svänga höger (de som hade förtur) krokade aldrig med en annan bil men är orolig att jag kommer förlorar körkortet pga av att det misstaget.

Det var en lång kö på andra sidan av gatan men valde att köra fram pga att jag hade grönt ljus och fick en blackout vid situationen med de andra bilarna som skulle svänga höger. Brukar nästan aldrig köra i stan vilket ökade pressen/stressen.

Ingen polis var vid närheten men är rädd att antingen polisen eller transportstyrelsen kommer ringa upp mig pga om nån anmäler mig och undrar också hur lång tid det kan ta tills de gör det.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om du kan riskera att förlora ditt körkort på grund av ditt upplevda misstag i trafiken. För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av trafikbrottslagen och körkortslagen.

Återkallande av körkort på grund av grov vårdslöshet i trafik
Ett körkort kan bli indraget i de fall man bl.a. gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafiken (1 § stycke 2 trafikbrottslagen och 5 kap. 3 § punkt 1 a körkortslagen). För att dömas för grov vårdslöshet i trafiken är det flera omständigheter som vägs in i bedömningen. För det första ska personen ha begått brottet uppsåtligen eller åtminstone varit likgiltig för eventuella olycksrisker även om det inte var avsiktligen. Övrigt olämpligt uppträdande vid framförande av fordon, så som mobilanvändande, kan även vägas in i bedömningen. Vidare tar bedömningen sin utgångspunkt i om föraren tagit en medveten risk eller inte. En medveten risk bedöms föreligga om det finns en särskild risk för trafikolycka. Bedömningsgrunderna för detta är trafikförhållandena, mängden trafik vid tillfället, kontrollgraden av körningen i övrigt samt förarens uppsikt över trafiken och körningen.

För att nämna ett exempel på när en bilist dömdes för grov vårdslöshet i trafik kan rättsfallet RH 1999:83 nämnas. I fallet hade bilföraren gjort en omkörning i en kurva med skymd sikt. Detta ledde till att bilen i slutet av kurvan hade hamnat i den mötande trafikens körfält. Resultatet blev en krock med en mötande bil vars förare genom sammanstötningen vållades svåra kroppsskador.

Av dina omständigheter framgår det att du inte orsakade någon olycka eller krock. Du kan förvisso bedömas ha brutit mot en trafikregel men mot bakgrund av att ingen kom till skada och att du inte förorsakade någon olycka så borde det med största sannolikhet inte vara fråga om grov vårdslöshet i trafik som kan medföra återkallande av körkort.

Återkallande av körkort på grund av övrig trafiköverträdelse
Ett körkort kan även bli indraget om föraren i annat fall vid förandet av ett motordrivet fordon brutit mot någon trafikregel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § punkt 4 körkortslagen och 1 § stycke 1 trafikbrottslagen). Det krävs då att den som kör bilen har brustit i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som rent allmänt krävs i trafiken. I bedömningen om överträdelsen kan anses vara ringa ska hänsyn tas till trafikfaran i varje enskilt fall. Har ingen trafikfara i det enskilda fallet ansetts föreligga, bör en körkortsåterkallelse inte bli aktuell.

Mot bakgrund av att du ska ha påbörjat din körning från ett stillastående tillstånd vid ett trafikljus, så borde hastigheten du hunnit komma upp till vara relativt låg. Du nämner även att det på andra sidan av vägen var en lång kö vilket jag tolkar som att du fick möjlighet att köra fram utan bekymmer eller fara för dina medtrafikanter. Självklart är det av stor vikt att man som förare alltid har ordentlig uppsikt samt visar den respekt och hänsyn som krävs i trafiken. Du har dock som nämnt begått ett misstag men misstaget kan troligtvis inte anses brista i väsentlig mån som ju krävs för att du ska kunna ha gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafiken och således få ditt körkort återkallat.

Det är däremot svårt för mig att kunna ge dig en fullt tillförlitlig bedömning över ditt fall. Jag skulle behöva fler omständigheter för att kunna göra detta. Jag tror däremot inte du behöver vara orolig för att du ska bli anmäld och därefter bli av med ditt körkort. Situationen hade däremot varit annorlunda om din trafiköverträdelse faktiskt orsakade en olycka, eftersom polis i ett sådant fall skulle behöva ha kontaktats.

Jag hoppas att svaret gav dig ett någorlunda lugn och att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga till oss om du skulle behöva ytterligare juridisk rådgivning.

Gott nytt år!

Vänligen,

Line Skaugrud LandevikRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”