FrågaFAMILJERÄTTAdoption08/12/2018

Vad krävs för att få adoptera sin makes barn?

Kan man utan att fråga fadern till barnen låta nya maken adoptera då man som mamma har ensam vårdnad?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svaret kommer jag först redogöra för vad som krävs för att få adoptera, för att sedan gå vidare till att berätta vad som gäller specifikt ditt fall. Regler om adoption hittas i 4 kap. föräldrabalken.

Vad krävs för att få adoptera ett barn?
Vem får adoptera?
Personen som ska adoptera ska ha fyllt 18 år. Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make/sambo får dock med sin makes/sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn.

Barnets samtycke till adoptionen
Den som fyllt 12 år får endast adopteras om han eller hon samtycker till adoptionen. Innan samtycke lämnas ska han eller hon få information om innebörden av en adoption och vad det innebär att samtycka.

Förälders samtycke till adoptionen
Ett barn får inte adopteras utan samtycke från föräldern som är vårdnadshavare (4 kap 8 § föräldrabalken) Detta innebär också att samtycke från en förälder som inte är vårdnadshavare, inte behövs.

Barnets bästa
Utgångspunkten när man fattar beslut om adoption är att barnets bästa är avgörande. Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. När det gäller hur stor vikt man lägger vid barnets åsikter tar man hänsyn till barnets ålder och mognad.

Vad gäller i ditt fall?
Eftersom din make verkar ha ditt samtycke har han rätt att adoptera barnen. Är barnen äldre än 12 år måste även deras samtycke lämnas. Barnens biologiska pappa har rätt att yttra sig, men han har ingen rätt att neka adoptionen eftersom han inte är vårdnadshavare och det därför är möjligt att adoptera utan hans samtycke.

Vad händer i praktiken?
En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera, alltså din make. Ansökan lämnas in till tingsrätten på den ort där barnen bor. Sedan kommer ansökan handläggas av tingsrätten och socialnämnden kommer få i uppdrag att utse någon till att genomföra en adoptionsutredning. Barnens biologiska pappa kommer ges tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

När din make har adopterat barnen kommer barnen att ses som ert gemensamma barn. Från den tidpunkt då adoptionsbeslutet börjar gälla står barnet under vårdnad av er båda.


Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000