Vad krävs för att dömas för rån och när får en person häktas?

2020-09-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Min pojkvän har suttit häktad för grovt rån i 2 månader som sedan blev rån. Hans rättegång var i fredags och han blev ej släppt efter sin rättegång. Han har inte varit dömd sen innan heller. Det fanns inte bevis förutom två vittnen som blev utsatta men de har uppget olika historier och andra personer men sedan ändrat sig och sagt att det är min pojkvän och en till kille. Det brukar ta några veckor för en dom men efter rättegången så sa domaren att min pojkväns och den andras dom skulle komma om en vecka. Kommer min pojkvän bli dömd och är det här ens rätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar vad som krävs för att din pojkvän ska kunna bli dömd för grovt rån och dels huruvida hans häktning har gått rätt till.

Vad krävs för att dömas till rån?

För att dömas för ett brott i Sverige måste man dels göra en brottslig gärning och dels kunna hållas personligt ansvarig för den. För att det ska bli aktuellt med rån måste rekvisiten för brottet uppfyllas. Det ska vara en stöld som genomförs med våld på person eller med hot som brottsoffret uppfattar som trängande fara. Det kan även vara tal om en stöld där personen blir påkommen och använder våld för att förhindra brottsoffret att ta tillbaka det stulna, så kallat motvärn. (8 kap. 5 § brottsbalken) Om utpressning (9 kap. 4 § brottsbalken) kombineras med våld på person blir det också ett fall av rån. Straffet för rån är fängelse mellan 1 och 6 år. (8 kap. 5 § brottsbalken). Om det också föreligger försvårande omständigheter kan gärningen klassas som grovt rån. Särskilt ska man ta hänsyn till om våldet var livsfarligt, om svår kroppsskada eller sjukdom uppstod till följd av rånet, om gärningsmannen visade synnerlig råhet eller hänsynslöshet eller om gärningen var av särskilt farlig art. Straffet för grovt rån är fängelse mellan 5 och 10 år. (8 kap. 6 § brottsbalken) För att gärningen ska vara brottslig får inga rättfärdigande omständigheter föreligga. Exempel på rättfärdigande omständigheter är till exempel nödvärn (24 kap. 1 § brottsbalken) eller samtycke (24 kap. 7 § brottsbalken).

Det krävs även att man kan hållas personligt ansvarig. Det prövas i två led, dels om uppsåt förelåg och dels om det fanns några ursäktande omständigheter. Det finns tre sorters uppsåt: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Likgiltighetsuppsåt är den lägsta graden av uppsåt och det föreligger om en person borde ha insett risken med sitt handlande men ändå inte avbröt det, det vill säga att personen var likgiltig inför följden av sitt handlande. (NJA 2004 s. 176) Ursäktande omständigheter är till exempel att man frivilligt tillbakaträtt och inte fullgjort brottet. (23 kap. 3 § brottsbalken)

Åklagaren har bevisbördan i brottmål, det innebär att det är hen som ska bevisa att din pojkvän begått det brott han står tilltalad för. Det är sedan domstolen som värderar bevisen för att avgöra om de är övertygande nog att nå upp till det beviskrav som krävs för att kunna meddela en fällande dom. (35 kap. 1 § rättegångsbalken)

När får man häkta någon?

En person som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott där fängelse om minst 1 år är föreskrivet får häktas om det också finns en risk att hen avviker, undanröjer bevis eller annars fortsätter med sin brottsliga verksamhet. (24 kap. 1 § rättegångsbalken) Om brottet är föreskrivet ett straff längre än 2 år ska personen häktas. (24 kap. 1 § 2 st rättegångsbalken) Om din pojkvän var skäligen misstänkt för grovt rån hade de alltså rätt att hålla honom häktad. Om din pojkvän fortfarande är skäligen misstänkt för grovt rån ska han enligt lagen fortsätta vara häktad fram tills dess att domen meddelas. Frias han ska han släppas, men döms han för brottet ska domstolen pröva om han behöver fortsätta vara häktad fram tills att straffet kan verkställas (24 kap. 21 § brottsbalken)

Rätten att överklaga

Man har oftast rätt att överklaga tingsrättens dom. (49 kap. 1 § rättegångsbalken) För att hovrätten sen ska pröva frågan behövs ett prövningstillstånd. (49 kap. 12 § rättegångsbalken) I en av bilagorna till tingsrättsdomen står tydligt hur man ska gå tillväga rent praktiskt om man vill överklaga.

Sammanfattning och råd

Det går inte att säga om din pojkvän kommer att bli dömd eller inte utan att veta mer om vad som hänt. Det är många olika faktorer som spelar in när en domstol ska avgöra om en person gjort sig skyldig för ett brott eller inte. Att din pojkvän suttit häktad är korrekt så länge det funnits häktningsskäl. I domens domskäl ska det framgå vilka bevis rätten lagt till grund för sitt beslut och hur de värderat dessa. Känns domen juridiskt felaktig kan ni överklaga, men det är bra om ni pratar med en jurist i sådana fall. Vi på Lawline arbetar tyvärr inte praktiskt med straffrätt, men din pojkvän kanske har en offentlig försvarare eller en advokat ni kan diskutera saken med? Du är också välkommen att skicka in en ny fråga om det är något särskilt med domen du undrar över.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1135)
2021-03-01 Måste man stämma motparten för att få till en fastställelsetalan?
2021-02-28 Får polisen kroppsvisitera hantverkare på grund av knivlagen?
2021-02-28 Kan polisen begära ett urinprov från mig?
2021-02-28 Vad händer om en person inte kan delges?

Alla besvarade frågor (89866)