Vad krävs för att dömas för olaga hot eller ofredande?

FRÅGA
Hej! Jag hamnade i bråk med någon och fick därför detta svar av denne via mejl:´´Är det inte dags att hela din familj får reda på att de är jävla ***? Eller ska jag göra det åt dig? Jag har ju deras kontaktuppgifter.Ha det så roligt på era dödsbäddar! Inte många år kvar nu... (dödskalle-emoji)Efterblivna grabb?.``Min fråga är därmed om personen gjort sig skyldigt till något brott som kan anmälas i och med detta meddelande.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De brott som skulle kunna bli aktuella utifrån din beskrivning av situationen är olaga hot och ofredande. Dock så råder yttrandefrihet i Sverige som garanterar allas rätt att yttra sina åsikter och känslor. Jag kommer redogöra för dessa omständigheter nedan.

Yttrandefrihet

Var och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra.

Olaga hot

Brottet olaga hot kriminaliserar att någon hotar om brottslig gärning, på ett sätt som är ägnat hos annan framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet (4 kap. 5§ brottsbalken). Beroende på hur man tolkar meddelandet, och vilka omständigheter som föreligger er emellan, skulle man kunna tolka meddelandet som ett dödshot. Bedömningen om hotet varit ägnat att framkalla rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena och hur situationen framstått från den hotades synpunkt. Man beaktar relationen mellan er, hur hotet har framförts, gärningsmannens agerande i övrigt och vad den hotade känt till om gärningsmannens agerande sedan tidigare. Hotet måste dock framstått som allvarligt menat, och inte exempelvis skämtsamt menat. Gärningsmannens avsikter med att utföra hotet är irrelevant. Även hot som är förtäckta, där hotet antyds, kan utgöra hot. Det finns alltså visst utrymme att tolka meddelandet som ett olaga hot, mot bakgrund av kanske andra omständigheter kring er relation och bråket. Straffskalan för olaga hot är böter eller fängelse högst ett år.

Ofredande

Ofredande kriminaliserar bland annat när någon utsätter annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, och om gärningen ägnats att kränka den utsattes frid (4 kap. 7§ brottsbalken). En straffbar handling förutsätter att agerandet är ett angrepp på den privata sfären som en person har rätt att hålla fredad. Både fysiska kontakter och kontakter via telefon och internet omfattas. Gärningar som kan vara ovälkomna, otrevliga eller obehagliga undantas oftast från lagen, men bedömningen görs i det enskilda fallet. Men det är nog ännu ganska osäkert om endast meddelandet i sig ovan skulle kunna gå som ett ofredande. Eventuellt om det är upprepande kontakter som upplevs störande. Men det måste som sagt vara en kännbar fridskränkning. Straffskalan för ofredande är böter eller fängelse högst ett år.

Sammanfattningsvis

Varje enskild person har rätt att uttrycka sina åsikter och känslor. Denna rättighet begränsas dock av vissa brott, så som exempelvis olaga hot och ofredande. Det är svårt för mig att säga med större säkerhet om detta meddelande ensamt skulle kunna vara ett brott. Men du kan anmäla händelsen till polisen, om detta är vad du vill, sen är det upp till polisen att utreda om ett brott har begåtts. Du kan anmäla brott till polisen antingen genom att ringa 114 14 eller kolla på polisens hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?