Vad krävs för att dömas för olaga hot?

FRÅGA
Hej! Är det brottsligt att uttrycka följande: ´´Död åt hela familjen Svensson`` till någon som faktiskt heter Svensson i efternamn?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om det kan tolkas som ett olaga hot att uttrycka "död åt hela familjen Svensson" till någon som heter Svensson i efternamn. Det korta svaret på din fråga är att ja, det kan vara brottsligt att uttala den meningen. Nedan går jag igenom vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska anses vara ett olaga hot.

Olaga hot regleras i brottsbalken 4 kap 5 § (här) och där framgår vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att en sägning/handling skall bedömas såsom olaga hot. För det första krävs det att man "hotar om brottslig gärning". Att uttrycka t.ex. "jag skall döda dig" kan utgöra ett olaga hot eftersom det är brottsligt att döda någon annan.

För det andra skall hotet vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Denna formulering innebär att hotet skall vara framfört på ett sätt så att det har framstått, eller i vart fall har kunnat framstå, som att hotet var allvarligt menat. Denna typ av kvalifikation använder man för att skilja allvarligt menade hot från sådana hot som framförs "på skämt". Det är alltså endast sådana hot som kan ha uppfattats som allvarligt menade som är straffbara. Huruvida den hotade blev rädd eller inte saknar betydelse för den bedömningen. Orden "allvarlig fruktan" innebär dessutom att hotet skall avse en brottslig gärning som inte framstår som lindrig.

För att bedömas såsom olaga hot kan hotet antingen vara riktat direkt mot brottsoffret eller någon annan person eller egendom (exempelvis hustru, familj, barn, hus, bil etc.) Dessutom skall hotet ha kommit till den hotades kännedom. För att bedömas såsom olaga hot räcker det alltså inte med att en person uttalar ett hot i närvaro av exempelvis sina vänner, om den hotade aldrig får reda på att något hot har uttalats gentemot henne/honom. Slutligen krävs det att gärningsmannen har uppsåt till alla dessa kriterier dvs. att gärningsmannen har uttalat sägning/handlingen med "vett och vilja".

Sammanfattningsvis är det flera kriterier som skall vara uppfyllda för att en sägning/handling skall bedömas såsom olaga hot. Det krävs att den personen som uttalat "död åt hela familjen Svensson" uttalat det på allvar, inte på skämt. Det krävs vidare att det kommit till Svenssons kännedom att personen gjort detta uttalande. Slutligen krävs att personen som uttalat meningen haft uppsåt att hota Svensson. Om dessa kriterier är uppfyllda är uttalandet att anse som ett olaga hot. Det som däremot saknar betydelse i bedömningen är om Svensson faktiskt blivit rädd.

Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88291)