FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB16/02/2020

Vad krävs för att brottet grov fridskränkning ska bli aktuellt?

För att brottet grov fridskränkning skulle kunna bli aktuell? Vilken relation måste gm ha med målsäganden? Kan ni förklara genom att ge konkreta exempel? Vilka fall faller utanför bestämmelsen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grov fridskränkning är ett brott som täcker situationen där en person begått upprepade straffbara kränkningar mot en närstående eller tidigare närstående till personen. Brottet finns reglerat i 4 kap. 4 a § brottsbalken (BrB). Om brottet begåtts av en man mot en kvinna som han varit gift eller levt tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden blir rubriceringen istället grov kvinnofridskränkning som finns reglerat i andra stycket i ovan nämnda paragraf.

För att brottet grov fridskränkning ska bli aktuellt måste personen ha gjort sig skyldig till brott enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. BrB eller överträtt ett kontaktförbud. Det är alltså flera typer av brott som kan aktualisera brottet grov fridskränkning om de upprepas, för att ge ett exempel kan det alltså vara misshandel eftersom det är ett brott enligt 3 kap. BrB (närmare bestämt 3 kap. 5 § BrB). Brottet måste ha begåtts mot en närstående eller tidigare närstående. Gärningarna måste utgjort led i en upprepad kränkning av den utsatta personens integritet och ha varit ägnade att allvarligt skada dennes självkänsla. Om alla dessa rekvisit är uppfyllda kan alltså brottet grov fridskränkning bli aktuellt.

Relationen som gärningspersonen måste ha med målsäganden är att de ska ha varit närstående eller tidigare närstående. Det går inte att ge ett exakt svar på vad begreppet närstående inkluderar, utan en särskild bedömning måste göras av alla omständigheter i varje enskilt fall, men för att ge några konkreta exempel på närståenderelationer nämns i lagkommentarerna föräldrar och syskon. Ett exempel på en situation där personer inte täckts av närståendebegreppet kan vara unga par som inte bor tillsammans och inte har flyttat hemifrån. Andra situationer där grov fridskränkning inte blir aktuellt av andra anledningar är när någon begått en kränkande gärning mot en närstående men denna inte upprepats, eller när något av de andra rekvisiten jag nämnt i stycken ovan inte anses uppfyllda.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga. Om du är i behov av ytterligare rådgivning kan jag rekommendera att kontakta Lawline via mail eller telefon.

Vänligen,


Nora TengnérRådgivare