FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt17/04/2019

Vad kontrollerar Kriminalvården innan de fattar beslut om besökstillstånd?

Hej! Vad kollar kriminalvården upp om en privatperson som ansöker om besökstillstånd till en intagen? Bortsett från brottsregister?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller besök av intagen. Din fråga preciserar inte om det rör sig om besök i häkte eller anstalt men mitt svar kommer utgå från att det rör sig om besök på anstalt. Besök på anstalt regleras i fängelselagen (FäL) samt i kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (FARK). Mitt svar kommer i huvudsak utgå från dessa regleringar.

Inledningsvis kan upplysas om att det inte är besökaren utan den intagne som ansöker om besökstillstånd.

En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom att besöket sker under övervakning av personal eller i särskilt utformat besöksrum alternativt avhjälpas genom kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning. Besök kan också vägras om det kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller på annat sätt vara till skada för den intagne eller någon annan (7 kap. 1 § FäL). Den som den intagne vill ha besök av måste lämna sitt samtycke till att kontakten ska äga rum. Det är den intagne som har ansvar för att samtyckesblankett skickas till den samtycket gäller (7 kap. 26 § FARK).

Vid bedömningen av om besök kan beviljas kontrolleras belastningsregister samt misstankeregister. Om den som vill besöka är en person som avtjänar fängelsestraff eller annat straff i frihet (fotboja, villkorlig dom m.m.) bör besök inte beviljas. Detsamma gäller person som är misstänkt för brott, missbrukar narkotika, är medlem i kriminellt gäng eller annan organiserad brottslighet. Om personen ifråga är närstående till den intagne kan undantag ske genom kontrollerade besök om riskerna kan hanteras genom kontrollen (7 kap. FARK). Utöver kontroll i belastnings- och misstankeregister kan kontroll göras i säkerhetsregistret samt kontakt tas med andra myndigheter såsom polisen eller socialtjänsten. Uppgifter i den intagnes fängelsedom eller i den intagnes journal kan även bli aktuella för kontroll (6.2 Handbok om besök och elektronisk kommunikation i anstalt och fängelse).

Kriminalvården gör en bedömning över vad som är lämpligt i varje enskilt fall och fattar beslut om besök (13 kap. 1 § FäL). Om den intagne får avslag på sin ansökan om besökstillstånd kan han eller hon dock ompröva det till Kriminalvårdens huvudkontor (14 kap. 2 § FäL) och i förlängningen överklaga till förvaltningsdomstol som kanske gör en annan bedömning (14 kap. 1 § FäL). Ibland beror ett avslag dock på att det inte har inkommit samtycke till kontakt från den besöket gäller.

Inför besök på kriminalvårdsanstalt råder jag att läsa på Kriminalvårdens hemsida där det finns tydliga instruktioner om hur ett besök på anstalt går till. Här kan du läsa hur besöksbokningen och besöket går till. Om du har brev- eller telefonkontakt med den intagne kan du upplysa den intagne om att han eller hon ska prata med personal om att få en samtyckesblankett för besök att skicka ut.
Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”