Vad kan utgöra olaga hot?

Hej! Är det brottsligt att öppet önska någon en onaturlig förtidig död, utan att yttra något om att just han ska se till så önskningen blir verklighet? Räknas det som yttrandefrihet också?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Yttrandefrihet

Var och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. Förtal kan utgöra ett tryck- eller yttrandefrihetsbrott, om förtalet framförs via vissa specifika medier.

Olaga hot

Brottet olaga hot kriminaliserar att någon hotar om brottslig gärning, på ett sätt som är ägnat hos annan framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet (4 kap. 5§ brottsbalken). Bedömningen om hotet varit ägnat att framkalla rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena och hur situationen framstått från den hotades synpunkt. Man beaktar relationen mellan parterna, hur meddelandet har framförts, gärningsmannens agerande i övrigt och vad den hotade känt till om gärningsmannens agerande sedan tidigare. Hotet måste dock framstått som allvarligt menat, och inte exempelvis skämtsamt menat. Gärningsmannens avsikter med att utföra hotet är irrelevant. Även hot som är förtäckta, där hotet antyds, kan utgöra hot, eller genom att uppvisa ett emblev eller kännetecken med viss hotfull antydan. Det finns alltså visst utrymme att tolka meddelandet som ett olaga hot, mot bakgrund av kanske andra omständigheter kring relationen och bakgrunden.

Sammanfattning

Det är svårt för mig att säga om det skulle kunna utgöra ett brott, då jag inte vet något om bakgrunden eller vad som faktiskt har uttalats. Det finns en grundläggande yttrandefrihet som kan ta över, men allt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Att allmänt önska livet av något utgör sällan ett olaga hot, men beroende på hur det framförts och omständigheterna kring det, kan den hotade uppfatta det som reellt och då spelar det ingen roll om gärningspersonen har intentionen att utföra hotet själv eller inte. Har uttalande ett väldigt specifikt innehåll som du antyder, kan det utifrån andra omständigheter som exempelvis offret kan relatera till eller som kanske är av specifik relation till deras relation, kan det mycket väl utgöra ett hot. Men jag vet för lite om omständigheterna för att ge ett bättre svar.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo