Vad kan rätten ge för påföljd för olaga hot och skadegörelse?

2021-05-13 i Påföljder
FRÅGA
Jag är vilkorligt frigiven för rån och har endast misshandel och narkotikabrott i mitt belastningsregister men är nu misstänkt för skadergörelse och olaga hot, vad kan de ge mig för påföljder?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Person som förstör eller skadar egendom, till nackdel för någon annans rätt till den egendomen döms för skadegörelse till fängelse i högst två år (12 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). "Förstör" innebär att man på något sätt ändrar saken t.ex genom att ta isär den. För ansvar för skadegörelse krävs uppsåt, att man gjort det med avsikt, men inte att brottet skett förstörelselusta eller i skadesyfte.Även om fängelse ingår i straffbestämmelsen, bestäms påföljden normalt sätt till böter, detta genom praxis (NJA 2000 s. 432).

Person som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 5 § BrB).

Vad gäller för dig

Domstolen mäter straffvärdet av gärningen genom kap. 29 BrB. Tar vi skadegörelse som exempel, är spannet någonstans upp till två år.

Utöver straffvärden ska rätten vid straffmätningen, i skärpande riktning ta hänsyn till om de tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Vid bedömningen ska rätten särskilt beakta vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brottet samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade (29 kap. 4 § BrB).

Om en person som är villkorligt frigiven begår nya brott under prövotiden kan den återstående strafftiden förklaras förverkad. Detta betyder att personen, förutom det straff som det nya brottet lett till (olaga hot samt skadegörelse), måste avtjäna även den återstående strafftiden för det brott som han eller hon blivit villkorligt frigiven från.

För mig är det svårt att veta vad rätten kommer att döma (ifall du faktiskt blir dömd), men att du tidigare blivit dömd för brott samt att du är villkorligt frivigen är omständighet som talar för en skärpande riktning.

Om du har fler frågor kan du höra av dig via info@lawline.se

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1533)
2021-06-19 Vad gäller om man inte följer reglerna för strandskydd?
2021-06-16 Kan en arbetsgivare begära utdrag ur misstankeregistret?
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?

Alla besvarade frågor (93215)