Vad kan man göra på sin tomt om en del av marken klassificerats som naturtomt i detaljplan?

2020-05-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
En del av vår tomt är klassad i detaljplanen som naturtomt. Tomten är på nästan 2500 m2 och endast ca.800 m2 är klassad som naturtomt. Vi har anlagt en trädgård med bärbuskar och fruktträd och en huvuduppfart till fastigheten. Vi har gjort även en liten stödmur i natursten längs uppfarten, för att hålla jorden på bergsluttningen , som utgör större delen av denna naturtomt. Kommunen vill ha en skog.Kan en naturtomt utgöras av en trädgård? Kan man anlägga huvuduppfart till övriga tomten via en naturtomt? Får man bygga en stödmur på ca. 50 cm på en naturtomt? Vad säger lagen om dessa frågor? Stort tack på förhand för hjälpen med svar på dessa frågor. Hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inledningsvis ska konstateras att den specifika situation som du målar upp inte är direkt reglerad i lagtext. Situationen faller in under plan- och bygglagens allmänna regler om detaljplaner och områdesbestämmelser (och kommunens planmonopol), och dessa ger ingen vidare ledning i det specifika ärendet. För att hitta någon typ av föreskrift med vägledning om vad som gäller vid naturtomter kan förslagsvis Boverkets föreskrifter om naturområden och allmänna platser konsulteras, men även här finns sparsamt med information för din situation eftersom naturtomter som sådana inte har någon egen juridisk innebörd.


Det ska dock sägas att det inte är förbjudet att bearbeta naturtomter i sig - en naturtomt kan alltså utgöras av en trädgård. Av avgörande betydelse för svaret på din fråga är istället vad som faktiskt står i detaljplanens bestämmelse om området i fråga. Om de uppföranden eller konstruktioner (i ditt fall - stödmur och uppfart) som ni anlagt/planerar att anlägga strider mot det uttryckta ändamålet med bestämmelsen kan det hända att kommunen finner dessa olovliga och meddelar förbud mot att uppföra dessa. Om konstruktionerna däremot är förenliga med bestämmelsen så bör det inte vara något problem med att anlägga dessa.


Detsamma gäller för det fall det är tal om ett område av s.k. "allmänt intresse", i vilket fall tillkommande anläggningar på marken inte får inverka negativt på allmänhetens möjlighet att nyttja marken på det sättet som är avsett med utpekandet. Eftersom ingenting i ditt svar indikerar att det skulle vara tal om ett område av allmänt intresse så tror jag dock att detta inte är fallet.


Dessutom kan kommunen begränsa bebyggelse på s.k. "prickmark" (markeras med prickar på detaljplanen, därav namnet). Om området på er tomt utgör s.k. prickmark är det som utgångspunkt förbjudet att anlägga byggnader inom området, men huruvida andra anläggningar än byggnader - exempelvis uppfarter - får anläggas är desto osäkrare. Enligt information hämtad från Boverket får bl. a. murar, pooler och parkeringsplatser uppföras på prickmark. Om marken är prickad så ska motiveringen till detta alltid framgå av detaljplanen, på samma sätt som beskrevs två stycken upp.Eftersom det inte finns något klart svar på din fråga är detta allt som går att säga om saken på en generell nivå. Min rekommendation är att du i första hand studerar hur bestämmelsen uttryckts i detaljplanen, vari det borde framgå vad syftet med klassificeringen är. Härigenom bör du även kunna klargöra om de anläggningar i uppfört/planerar att uppföra strider mot bestämmelsen. Om detta inte gör dig något klokare råder jag dig att höra av dig till byggnadsnämnden (eller stadsbyggnadskontoret) i kommunen, ange fastighetsbeteckningen, och hör efter hur de tolkar detaljplanens klassificering och vilka åtgärder som får/inte får vidtas på den aktuella delen av tomten.


Jag hoppas att du funnit svaret hjälpsamt! Om det framkommit oklarheter eller om du har några följdfrågor kan du skicka mig ett mail på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att reda ut det.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1233)
2021-01-21 Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?
2021-01-17 Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?

Alla besvarade frågor (88319)