FrågaKÖPRÄTTÖvrigt30/10/2021

Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?

Leverantör håller ej tidsavtal.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dessvärre kan jag inte utläsa av din fråga exakt vad det är du vill ha hjälp med. Jag misstänker dock att du undrar vad du kan vidta för åtgärder då en leverantör inte håller en avtalad leveranstid. Jag kommer därför att försöka besvara denna frågeställning. Bestämmelser om dröjsmål i samband med köp av lösa saker finns, beroende på vilken typ av köp det rör sig om, i köplagen (1990:931) och i konsumentköplagen (1990:932). Jag kommer därför att utgå från dessa.

Vad gäller enligt konsumentköplagen?

I samband med konsumentköp, det vill säga köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument (1 § första stycket konsumentköplagen), finns det vissa regler som rör varans avlämnande. I det fall varan inte avlämnas eller den avlämnas för sent, och detta inte beror på konsumenten eller något förhållande på konsumentens sida, så är säljaren i dröjsmål (9 § konsumentköplagen). Säljarens dröjsmål möjliggör för konsumenten att göra vissa felpåföljder gällande. Konsumenten kan då hålla inne betalningen, kräva fullgörelse alternativt hävning av köpet samt därtill kräva skadestånd av säljaren (10 § konsumentköplagen).

Detta innebär att konsumenten, i första hand, kan hålla inne med betalningen till dess att varan levereras (11 § konsumentköplagen). Konsumenten kan därtill, förutsatt att det inte föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om det skulle förutsätta orimliga uppoffringar för säljaren, kräva fullgörelse, det vill säga hålla fast vid köpet och kräva leverans (12 § första och andra styckena konsumentköplagen). Det är dock viktigt att ett eventuellt krav på fullgörelse framställs inom rimlig tid (12 § tredje stycket konsumentköplagen). Konsumenten kan även häva, det vill säga frånträda, köpet givet vissa omständigheter (13 § konsumentköplagen). Detta förutsätter att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för konsumenten, att konsumenten innan köpet har förklarat för säljaren att det är en förutsättning för ingåendet av avtalet att leverans sker en viss dag, eller att säljaren, i förväg, meddelar att denne inte kommer att kunna leverera varan. Slutligen har konsumenten en möjlighet att, vid sidan av övriga felpåföljder, kräva skadestånd för den skada som denne lider genom säljarens dröjsmål (14 § konsumentköplagen). Detta förutsätter dock att säljaren inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll och som denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Vad gäller enligt köplagen?

Även i samband med "vanliga" köp, det vill säga köp av lösa saker mellan näringsidkare, mellan privatpersoner eller köp av lösa saker som en privatperson säljer till en näringsidkare, finns det vissa regler som rör varans avlämnande. Likt vid konsumentköp så är säljaren i dröjsmål i det fall varan inte avlämnas eller den avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på dennes sida (22 § köplagen). Precis som vid konsumentköp innebär säljarens dröjsmål att vissa felpåföljder kan göras gällande av köparen. Aktuella påföljder är, även här, att köparen kan hålla inne betalningen, kräva fullgörelse eller häva köpet samt därtill kräva skadestånd. Köparen har således, i princip, samma möjligheter att göra gällande felpåföljder som i samband med konsumentköp. Det finns, emellertid, vissa skillnader. Till exempel förutsätter hävning av köpet att avtalsbrottet som dröjsmålet innebär är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § köplagen).

Observera vidare att köplagens bestämmelser är dispositiva varför det är möjligt för parterna att avtala om att andra regler än de som framgår av lagen ska gälla för det aktuella köpet (3 § köplagen). Det är alltså möjligt att komma överens om att andra regler ska gälla med hänsyn till exempelvis hävning av köpet eller skadestånd till följd av dröjsmål. I den mån något inte är särskilt reglerat i avtalet så gäller alltjämt reglerna i lagen.

Sammanfattning

Det är, således, möjligt för dig att göra ett antal olika felpåföljder gällande i samband med säljarens dröjsmål. Exakt vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att de olika felpåföljderna ska kunna göras gällande varierar dock något beroende på vilken lag som är tillämplig på det aktuella köpet. I den mån du är intresserad så finns ytterligare information rörande din situation på Konsumentverkets hemsida här, här och här.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim StrömbladhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo