Vad kan man göra om man troligtvis har blivit utsatt för bedrägeri vid en bilaffär?

FRÅGA
Min son har sålt sin bil, där dem skrev ett köpekontrakt via blocket. Betalningen skulle ske den 25:e juni, men pengarna har uteblivit och nu går det inte att nå köparen. Det stora problemet är att ägarbeviset låg kvar i bilen, så vi kan inte anmäla bilen stulen...Hur/vad kan vi göra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer jag att tillämpa regler från Brottsbalken (BrB), Köplagen (KöpL) och lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Din son har sålt en bil där köparen inte har betalat i tid enligt köpeavtalet. Köparen är onåbar och jag uppfattar att köparen har fått bilen i sin besittning. Er fråga är vad ni kan göra nu på grund av att ni inte kan anmäla bilen stulen. För att besvara frågan kommer jag inledningsvis att gå igenom varför en eventuell polisanmälan om stöld inte är möjlig. Därefter kommer jag att gå igenom två möjliga handlingsalternativ: Göra en polisanmälan om bedrägeri och/eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Brottet stöld

Brottet stöld kan inte aktualiseras i denna situation, vilket beror på att alla rekvisit för brottet inte uppfylls. Det beror inte på att ägarbeviset var kvar i bilen. För att brottet stöld ska bli aktuellt krävs att någon olovligen tar det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det (8 kap. 1 § BrB). Om en bilsäljare lämnar över en bil tillsammans med bilnycklarna till en köpare, har köparen inte fått bilen i sin besittning olovligen. Säljaren har lämnat över bilen och nycklarna självmant. Situationen vore annorlunda om köparen olovligen hade tagit nycklarna exempelvis i samband med ett inbrott.

Brottet bedrägeri

Bedrägeri är ett brott som består i att någon genom vilseledande förmår någon annan till en handling eller underlåtelse att göra något som medför vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i dennes ställe. Den som döms för bedrägeri av normalgraden dömes till fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Om skadans omfattning och övriga omständigheter vid brottet gör att bedrägeriet anses som ringa, döms för ringa bedrägeri till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § BrB). Om brottet anses utgöra grovt bedrägeri döms personen för grovt bedrägeri till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § BrB).

Om en gärningsman som inte har för avsikt att betala utger sig för att vara en bilköpare, kan detta utgöra ett bedrägeri. Genom att en gärningsman skriver på ett köpeavtal, och därmed får bilförsäljaren att tro att "köparen" ska betala, kan detta utgöra ett vilseledande. Som en konsekvens av att säljaren tror att "köparen" ska betala köpeskillingen, har bilförsäljaren överlämnat bilen till köparen. Själva överlämnandet av bilen har inneburit ekonomisk vinning för gärningsmannen och ekonomisk skada för säljaren. Det finns därför ett samband mellan vilseledandet (köpekontraktet) som resulterade i en handling (överlämnandet av bilen) samt den ekonomiska skadan för säljaren.

Rätt att kräva betalning och häva köpet

En säljare har rätt att kräva betalning om en köpare inte betalar i rätt tid (51 § och 52 § KöpL). Om köparen inte betalar i tid och varan har kommit i köparens besittning, får säljaren häva köpet endast om säljaren har förbehållit sig rätt till detta (54 § 4 st. KöpL). Ett sådant förbehåll kan vara ett avtalsvillkor i köpekontraktet.

Om en köpare inte betalar i tid och är onåbar, är det således inte aktuellt att med framgång kräva betalning eller eventuellt kräva att köpet ska hävas. En möjlighet att få betalt är därför att ansöka om ett betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten.

Ansöka om betalningsföreläggande

Ett alternativ till att få betalt är att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. En förutsättning för en sådan ansökan är att förfallodagen för betalningen har passerat (2 § BfL). Ansökan ska göras skriftligen och i ansökan ska beloppet som anges samt grunderna för yrkandet (9-10 § BfL). Det går även att yrka eventuell ränta (11 § BfL). En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr.

Efter en ansökan om betalningsföreläggande skickar Kronofogdemyndigheten ett brev till den som är skyldig pengar med ett föreläggande om att personen ska yttra sig (25 § BfL). Föreläggandet ska även delges (29 § BfL).

När Kronofogdemyndigheten har skickat brevet kan följande ske:
1. Personen kan välja att betala sin skuld.
2. Personen kan invända skriftligen mot ansökan till Kronofogdemyndigheten. Det ger den som ansöker en möjlighet att ta ansökan vidare till en tingsrätt.
3. Personen väljer att inte yttra sig. Om personen inte invänder mot betalningskravet resulterar det i ett utslag (42 § BfL). Kronofogdemyndigheten kan exempelvis använda utslaget för att utmäta personens eller lön för att täcka skulden.

Sammanfattning

Den situation som beskrivs i frågan uppfyller inte alla rekvisit för brottet stöld. Det beror på att överlämnandet av bilen var frivilligt och därmed inte olovligt. Däremot är situationen lik det brott som utgör bedrägeri om gärningsmannen (bilköparen) har förmått din son att överlämna bilen genom ett vilseledande. Att köparen inte går att nå tyder på att det rör sig om ett bedrägeri.

Enligt köplagen har en säljare som inte får betalt i tid rätt att kräva betalning av köparen. Om varan finns i köparens besittning finns det en möjlighet att häva köpeavtalet om denna rätt finns reglerad i exempelvis köpeavtalet. Med tanke på att köparen inte går att nå kan det vara praktiskt svårt för en säljare att hävda sina rättigheter. En möjlighet för att kräva betalning är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Rekommendation

Din son har troligtvis blivit utsatt för ett bedrägeri. Jag rekommenderar därför att din son i första hand anmäler detta till Polismyndigheten, företrädelsevis på telefonnummer 114 14 eller genom att uppsöka en polisstation. Om din son har en försäkring kan han även kontakta sitt försäkringsbolag och kolla upp om denna typ av bedrägeri omfattas av försäkringen.

Jag uppmanar även din son att undersöka köpeavtalets avtalsvillkor. Han bör särskilt leta efter ett villkor i köpeavtalet som reglerar situationen där köparen har fått bilen i besittning, men inte betalar köpeskillingen i rätt tid. Ett sånt villkor kan ge din son en möjlighet att häva avtalet om han får kontakt med köparen. En hävning av avtalet skulle innebära att bilen återgår i din sons ägo. Med tanke på att köparen just nu är onåbar är det inte möjligt att framställa krav på betalning eller häva köpet. Om din son vill ha betalt för bilen går det att ansöka om ett betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten. På Kronofogdemyndighetens hemsida finns det mer information om hur en sådan ansökan går till.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (416)
2021-01-17 Vilka konsekvenser får felaktig tidsrapportering på jobbet?
2021-01-16 Försök till bedrägeri
2021-01-15 Kan jag polisanmäla för bedrägeri?
2021-01-15 Stöld eller bedrägeri?

Alla besvarade frågor (88259)