Vad kan man göra om man tagit stora lån hos en bank samtidigt som man lider av schizofreni?

Min bror har tagit stora lån hos bank med villan som säkerhet (inteckningar 4 st) min bror är schizofren sedan 50 år. Vad kan man göra mot banken ?.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om din bror eller du själv kan få lånen ogiltigförklarade på något sätt på grund av att din bror lidit av schizofreni när han tog lånen. Jag kommer i mitt svar använda mig av regler i lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning, lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och konsumentkreditlagen (KKrL).


Din brors lån omfattas inte av ångerrätt
De lån din bror som konsument tagit från banken är att anse som kreditavtal (1 § KKrL). Närmare bestämt tolkar jag det som att det är tal om en bostadskredit eftersom din bror tagit lån med säkerhet i sin villa. Detta betyder att krediten är förenad med panträtt i fast egendom (2 § trettonde stycket KKrL).


Avtal ska som huvudregel följas men i vissa fall finns det omständigheter som talar emot huvudregeln. När man ingår kreditavtal som konsument har man som huvudregel en ångerrätt på 14 dagar (21 § KKrL). Ångerrätten gäller dock inte vid bostadskrediter, vilket det är tal om i din brors fall (4 § fjärde stycket KKrL). Därmed borde din bror inte kunna ångra de lån han tagit. 


Vid påverkan av psykisk störning kan man försöka ogiltigförklara avtal
Avtalet skulle dock kunna förklaras ogiltigt då man skulle kunna hävda att din bror påverkades av en psykisk störning när han tog lånen (1 § första stycket lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).


Det viktigaste i detta hänseende är att din bror som i så fall hävdar att det förelegat en psykisk störning har bevisbördan för att så varit fallet. För ogiltigförklaring krävs ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalet. Din bror ska således kunna bevisa att hans beslut att skriva under avtalet för lånen hade ett tydligt samband med att han på grund av sin schizofreni inte hade förmågan att förstå innebörden av det avtal han ingick. Han måste alltså bevisa att han just vid tidpunkten då han tog lånen inte förstod innebörden av avtalet på grund av sin schizofreni.


Om din bror lyckas bevisa att så varit fallet ska pengarna betalas tillbaka till banken, om han hunnit få någon del av lånet utbetalt ännu.


Din bror kan behöva betala skälig ersättning om banken var i god tro
Om banken var i god tro och inte visste eller hade anledning att misstänka att din bror påverkades av schizofreni när han tog lånen kan det vara så att din bror tvingas betala viss ersättning till banken om avtalet ogiltigförklaras. Detta för att banken ska försättas i någorlunda samma situation som om avtalet inte ingåtts från första början. Så om banken haft några merkostnader med anledning av avtalet kan din bror bli skyldig att ersätta skälig del av dessa. Det är i så fall din bror som ska visa att banken varit i ond tro för att slippa betala sådan eventuell ersättning (1 § andra stycket lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).


Jämkning eller ogiltighet enligt avtalslagen skulle också kunna bli aktuellt
I annat fall skulle avtalet möjligen kunna jämkas eller ogiltigförklaras om det framstår som oskäligt med hänsyn till samtliga omständigheter i fallet (36 § AvtL). Exempel på omständigheter som skulle kunna tyda på viss oskälighet i ditt fall är att din bror lider av schizofreni, att han tagit mycket stora lån, och att han ställt sin villa som säkerhet för lånen. 


Råd för vad du och din bror bör göra nu
Det främsta rådet jag kan ge dig är att du försöker få din bror att kontakta banken för att förklara situationen och att han lider av schizofreni. Han kan försöka hävda att han var under påverkan av sin schizofreni just vid tidpunkten när han ingick kreditavtalet för att försöka ogiltigförklara avtalet. Ett läkarintyg på att din bror lider av schizofreni skulle kunna stärka bevisningen.


Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en ny gratisfråga eller genom någon av våra andra tjänster. Du kan exempelvis boka en tid med någon av våra verksamma jurister inom området.  


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning