FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt31/03/2019

Vad kan man göra om man misstänker att en ung person far illa?

Jag jobbar som lärare på särskolan träningsklass. Elever på den svagare nivån. Vid ett utvecklingssamtal berättar mamman att min elev hennes dotter ska gifta sig och få 3-4 barn. Mamman ska fixa en snäll och förstående man. Mamman ska bo bredvid henne och mamman ska ta hand om barnen till dottern.

Jag blir mycket förvånad. Dottern kan inte ta hand om sig själv och vet inte vad ett äktenskap innebär och allra minst hur ett barn blir till. Jag kommer att ha sexualkunskap men jag känner en stark oro.

Vad säger lagen gällande detta?

I min värld kommer det att handla om våldtäkt.

Hur kan jag agera juridiskt?

Elevhälsoteamet på min skola får jag ingen stöttning hos. Att anmäla till socialförvaltningen ger inget resultat då jag vet att ett liknande fall nyss utspelats på en gymnasieskola hör i kommunen. Skolan har agerat och gjort flera soc anmälningar men denna flicka som det gäller är på en mycket svag nivå. Hon födde sitt första barn 2018 och nu har hon fött sitt andra barn. Flickan har inte gått ut särgymnadiet ännu. Hon är nu 18 år och hennes mamma har hand om barnet.

Jag känner att jag måste göra allt jag kan annars sviker jag dessa unga utvecklingsstörda flickor. Men hur? Hur ser lagen ut? Vad kan jag göra?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i:

Skollagen (SkolL).
Socialtjänstlagen (SoL).
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Brottsbalken (BrB).
Regeringsformen (RF).

Anställda inom utbildningsverksamhet har anmälningsplikt

Kommunen är ansvarig för b.la. grund- och gymnasiesärskola, 2 kap. 2 § SkolL. Ansvaret fullgörs av en eller flera kommunala nämnder eller i vissa fall av privata friskolor, 2 kap. 5 § SkolL. Den personal som är anställd inom skolverksamheten har en skyldighet att anmäla misstankar om att ett barn far illa till socialnämnden, 14 kap. 1 § SoL.

Oavsett om den skola som du arbetar på bedrivs i privat regi eller av kommunen så är du alltså skyldig att göra en anmälan till socialnämnden/socialförvaltningen om du misstänker att ett barn far illa. I vissa fall kan den som inte fullgör sin anmälningsplikt göra sig skyldig till tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB.

Om du misstänker att ett barn far illa vill jag därför rekommendera att du gör en anmälan även om du känner att en sådan anmälan inte ger tillräckliga resultat.

Vem bär ansvaret för att hjälpa barn som far illa?

I varje kommun ansvarar socialnämnden för åtgärder inom socialtjänsten, 2 kap. 1 och 4 §§ SoL. När en anmälan görs blir socialnämnden ansvarig för att bedöma allvaret i barnets situation. Om nämnden bedömer att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att hjälpa ett barn måste socialnämnden omedelbart inleda en utredning om barnets situation, 11 kap. 1 § SoL.

Situationen är emellertid mer komplicerad än så. Varje individ har enligt grundlagen rättigheter som ger den enskilde rätt att bestämma över sitt eget liv. Därför är socialtjänstlagens utgångspunkt att åtgärder som syftar till att hjälpa barn och unga ska bedrivas med barnets och vårdnadshavarnas samtycke.

Detta resulterar i att socialtjänsten har begränsade möjligheter att vidta åtgärder. Om barnet och vårdnadshavarna inte samtycker till socialtjänstens insatser så ska detta som huvudregel respekteras. Endast i mycket allvarliga situationer kan socialtjänsten tvångsomhänderta ett barn mot vårdnadshavarnas vilja. Sådana ingripande sker med stöd av LVU Regleringen tar bland annat sikte på fall där den unges hälsa eller utveckling är i fara på grund av misshandel eller liknande allvarliga missförhållanden i hemmet, 2 § LVU.

Vad kan du göra för att hjälpa ett barn som far illa?

Jag har full förståelse för att du vill göra allt i din makt för att hjälpa barn som far illa. Som lagen ser ut i dagsläget är emellertid den åtgärd som står till buds att göra en anmälan till socialtjänsten. Det är sedan socialnämndens ansvar att se till att barnets situation blir utredd och att lämpliga åtgärder vidtas.

Det är av stort värde för socialnämnden att få kunskap om ett barns situation. Detta innebär bland annat att nämnden inom ramen för sin uppsökande verksamhet kan ta kontakt med familjer där barn riskerar att fara illa. Även om nämnden inte bedömer att situationen i dagsläget föranleder några åtgärder så får socialtjänsten genom din anmälan en möjlighet att följa hur barnets situation utvecklar sig i framtiden, 5 kap. 1 § SoL.

Det finns även tillsynsåtgärder som kan användas om du har konkreta misstankar om att socialnämnden handlägger ärenden felaktigt. Du kan i så fall överväga att göra en JO-anmälan. Detta resulterar i att justitieombudsmannen kan välja att inleda en granskning om hur socialnämnden hanterar dessa ärenden.
Jag måste emellertid understryka att detta är en ingripande åtgärd som endast bör användas om du har mycket konkreta misstankar om att socialnämnden inte hanterar ovanstående ärenden korrekt, se JO:s hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”