Vad kan man göra om Kronofogden utmäter stor del av lönen?

FRÅGA
Om jag har förstått det rätt är jag helt rättslös mot fogden? Det finns ingen som står upp för barnfamiljer när fogden skövlar lönen och lämnar stumpar kvar. Jag har ett barn med funktionshinder och som innebär stora extra ekonomiska utgifter, ändå nonchalerar fogden detta totalt. Varför får jag inte vara med och bestämma om min egen arbetade lön? Jag behandlas som kriminell och förses med ekonomisk fotboja. Hur kan detta ens vara lagligt? Ingen rättslig hjälp att få?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns en lagbestämmelse som syftar till att skydda gäldenären (du i detta fall) och hans/hennes familj från att för stor del av lönen utmäts. Bestämmelsen finns i 7 kap. 4 § utsökningsbalken, och anger att "lön får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll". Den del av lönen som inte får utmätas kallas förbehållsbeloppet (7 kap. 5 § utsökningsbalken).

Förbehållsbeloppet bestäms med ledning av ett normalbelopp som innefattar alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad. (Bostadskostnaden beräknas för sig eftersom den kan variera mycket beroende på var och hur man bor.) Till de vanliga levnadskostnaderna räknas utgifter för mat, kläder, hygien, värme, el, tv-avgift, telefon, försäkringar, fackföreningsutgifter och andra medlemsavgifter samt mindre utgifter för tillfälliga behov. Normalbeloppet justeras en gång per år. För år 2016 är det 4 679 kr för en ensamstående vuxen, 7 729 kr för sammanlevande makar eller sambor, 2 482 kr för barn till och med 6 år och 2 857 kr för barn som är 7 år eller äldre. Hur stort belopp just du får behålla beror alltså på hur din familjesituation ser ut.

För vissa kostnader kan man få tillägg till förbehållsbeloppet och på så sätt få behålla mer av sin lön. En sådan kostnad, som kanske kan vara relevant för dig och din familj, är familjens kostnader för medicin och läkarbesök. Tillägg görs upp till högkostnadsskyddet. Andra sjukdomsrelaterade kostnader som inte omfattas av högkostnadsskyddet kan också ge rätt till tillägg och då krävs läkarintyg.

Det är viktigt att lämna rätt uppgifter om sina inkomster och utgifter till Kronofogden för att inte riskera att för stor del av lönen utmäts. Om du är missnöjd med det beslut som Kronofogden har tagit angående hur stor del av din lön som ska utmätas kan du antingen vända dig direkt till Kronofogden och begära rättelse, eller så kan du överklaga beslutet till domstol. Ett överklagande ska skickas till Kronofogden, som sedan lämnar det vidare till tingsrätten.

Du kan läsa mer om löneutmätning på Kronofogdens webbsida, här: kronofogden.se/Loneutmatning

Sammanfattningsvis är mitt råd till dig att i första hand se till så att Kronofogden har rätt uppgifter angående din inkomst och dina utgifter, särskilt de utgifter som rör ditt barns funktionshinder. Om du ändå tycker att för stor del av lönen utmäts eller om Kronofogden inte går med på att ändra ditt förbehållsbelopp kan du överklaga beslutet.


Hoppas att du är nöjd med svaret, och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (488)
2020-12-17 Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?
2020-12-16 Vad man kan göra när någon inte ger tillbaka lånad egendom
2020-12-14 Indrivning av skuld genom betalningsföreläggande
2020-11-30 Hur kan man göra för att driva in obetalda hyror?

Alla besvarade frågor (88149)