FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt04/03/2019

Vad kan man göra om en anhörig hålls häktad?

Hejsan!

Jag fick bara timmar sen ett samtal från en advokat gällande en häktad anhörig till mig. Allt jag fick veta var att hen begärt min kontakt samt adress där jag kunde skicka brev.

Kan ni hjälpa mig med att sammanfatta om vad jag som närmsta anhörig kan göra i en situation som denna? Någon jag kan vända mig till för råd/tips, bl.a. hennes rättigheter/skyldigheter, möjligheter och processer.

Personen är ung, ostraffad och det gäller flera fall av grovt bedrägeri. Hon är inte alls vetande av juridiska frågor och vet inte hur saker ting ska ska eller bör gå till.

Hade verkligen uppskattat svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller vad man kan göra och var man kan söka hjälp om en anhörig hålls häktad. Jag kommer inledningsvis förklara lite kring varför en person hålls häktad och kommer sedan svara på var du kan söka stöd och råd. Häktning regleras i rättegångsbalken (RB), varför mitt svar främst kommer utgå från den lagen.

Vem blir häktad?
Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han:

1. Avviker eller på något annat annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,
2. Genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller,
3. Fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärder innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till böter, får häktning inte ske (24 kap. 1 § RB).

Inledningsvis kan sägas att grovt bedrägeri har en straffskala på fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år (9 kap. 3 § brottsbalken (BrB)). Det är alltså föreskrivet fängelse ett år.

Häktningen omprövas kontinuerligt vilket betyder att om åtal inte väcks inom två veckor så ska domstolen hålla en ny häktningsförhandling. Vid varje omhäktning gör domstolen en ny bedömning av om häktningsskälen fortsatt är uppfyllda och att förundersökningen bedrivs skyndsamt (24 kap. 18 § RB). Om domstolen finner att förutsättningarna för häktning inte längre är uppfyllda, släpps den misstänkte på fri fot men kan alltså fortsatt vara misstänkt för brottet (24 kap. 20 § RB).

Vad innebär det att någon är häktad med restriktioner?
Det kan hända att din anhörige hålls häktad med restriktioner. Anledningen till att en häktad åläggs restriktioner är att det finns misstanke om att bevis kan undanröjas eller utredningen hindras om den häktade har kontakt med omvärlden (24 kap. 5 a § RB). Restriktionerna kan t.ex. innebära att den häktade inte får ta emot telefonsamtal, besök, läsa tidning eller se på TV.

Du uppger att du fått en adress att skicka brev till. Du kan kommunicera med din anhörige via brev till att börja med och hon kan sedan söka om telefontillstånd samt besökstillstånd (om hon inte ålagts restriktioner) som du får skriva på och skicka tillbaka för att kunna ha telefonkontakt samt besöka din anhörige.

Vad kan jag göra om en anhörig till mig hålls häktad?
Det här är egentligen inte en fråga av juridisk karaktär men jag ska försöka ge dig lite tips om vart du kan hitta bra information.

Om en person hålls häktad så sker det i Kriminalvårdens regi. Jag råder dig därför att läsa på Kriminalvårdens hemsida om hur du som anhörig kan göra för att stötta. På hemsidan finns information om besökstillstånd, hur besök går till, telefon- och brevkontakt, ekonomi och stöd. Länk finner du här. I menyn till vänster på hemsidan finner du information om det jag nämnde.

På Kriminalvårdens hemsida listas även flera organisationer som du kan vända dig till för att få råd och stöd (se rubriken "Ekonomi och stöd").

Hur kan min häktade anhörig få hjälp?
Din anhörige är inte ensam i processen utan har rätt till ett offentligt biträde/försvarare (alltså en advokat). Är den misstänkte häktad förordnas en offentlig försvarare om den misstänkte begär det och det inte är stadgat lindrigare straff än 6 månaders fängelse. Du angav att din anhörige sitter häktad misstänkt för grovt bedrägeri och då det lindrigaste straffet i straffskalan är fängelse 6 månader så har hon rätt till en offentlig försvarare (21 kap. 3 a § RB). Tilläggas bör dock att om din anhörige skulle dömas för brottet så kan det hända att straffet blir lindrigare än fängelse 6 månader med tanke på att hon är ung, tidigare ostraffad m.m. Jag kan dock inte svara med säkerhet på vad och hur långt ett eventuellt straff skulle bli utan det får avgöras av domstol. Förordnas ett offentligt biträde betalar staten för kostnaden (4 § lagen om offentligt biträde).

Hoppas du fick svar på din fråga! Du får gärna kommentera nedan eller skicka in en ny fråga om du undrar något.

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”