FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/05/2020

Vad kan man göra om banken vägrar genomföra en transaktion till utlandet?

Hej

Vi har en ideell förening som driver ett mångårigt välgörenhets projekt i Nepal. Vår tidigare bank har sagt upp avtalet och vi undrar vad som krävs för att få hjälp att skicka pengar dit via bank.

De hänvisar till risk för penningtvätt.

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida er bank kan neka föreningen att som kund att använda bankens tjänster på det vis ni önskar, i detta fall genom att inte tillåta att överföring görs till utlandet. Detta är en fråga som regleras främst av penningtvättslagen. Jag kommer först att utreda vad lagen säger för att sedan i slutet sammanfatta och förtydliga vad det innebär i detta fall.

Har banken en skyldighet att möjliggöra kunden att genomföra transaktioner till utlandet?

EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna och inneha konton inom EU. Rätten innebär att en konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. Transaktioner till utlandet klassificeras inte som en basal funktion. Emellertid omfattar direktivet enbart konsumenter. Enligt direktivet definieras konsument som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU). Följaktligen innebär detta att banken inte har någon skyldighet att möjliggöra för er ideella förening att ens ha ett bankkonto.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta information om transaktionen?

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet.

Vad innebär detta?

Banken har ingen skyldighet att möjliggöra denna transaktion. Banken har gjort en bedömning att det finns en risk för penningtvätt, vilket banken har en skyldighet att förhindra. Det ni kan göra är att uppvisa dokumentation som stödjer att pengarna varken härrör från brottslig verksamhet eller kommer att användas för brottslig verksamhet. Observera dock att banken ändå kan neka er transaktionen, även om ni uppvisar dessa bevis. En annan rekommendation är att ta kontakt med en annan bank.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”