Vad kan man förvänta sig när man begår ett bedrägeri som 15 årig?

FRÅGA
Jag har blivit misstänkt till bedrägeri, är 15 år gammal och summan ligger på 3100kr, jag har inte begått något brott tidigare. Vad kan jag förvänta mig att höra? Vad ska jag tänka på?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bedrägeri

För att du ska dömas till brottet bedrägeri krävs att du genom vilseledande förmått någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för dig och skada för den du vilselett, eller någon i vars ställe denne är, 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det krävs vidare att du har haft uppsåt i förhållande till alla rekvisit, dvs. att du haft uppsåt till vilseledandet som förmått någon till handling/underlåtenhet samt uppsåt till vinningen och skadan som uppstått.

De uppsåtsformer du kan ha till vilseledandet av någon till handling/underlåtenhet är insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt. Till själva vinningen och skadan kan du ha antingen, avsikts, insikts- eller likgiltighetsuppsåt. Uppsåtsbedömningen görs utifrån tidpunkten för gärning, dvs i ditt fall när du utförde det ev. bedrägeriet.

- Avsiktsuppsåt innebär att gärningspersonen vill att det ska uppstå en effekt, ex. gärningspersonen vill skada.

- Insiktsuppsåt innebär att gärningspersonen har "praktisk visshet" i att en viss effekt kommer inträffa, ex. gärningspersonen vet att det kommer uppstå en skada av en viss handling.

- Likgiltighetsuppsåt innebär att gärningspersonen insåg risken för skada/omständighet och att denne i gärningsögonblicket var likgiltig i förhållande till att skadan/omständigheten skulle inträffa.

Om det brister i uppsåtet i någon del, t.ex. att du inte hade insikts- eller likgiltighetsuppsåt till vilseledandet, så kan du inte dömas för brottet. Alla rekvisiten måste vara uppfyllda och alla rekvisiten måste vara täckta av ditt uppsåt för att du ska kunna dömas till brott.

Påföljd

Om det är så att du har begått bedrägeri kan det bli aktuellt med en påföljd. Till bedrägeri kan man dömas till fängelse i högst två år, 9 kap. 1 § 1 st. BrB. Är man 15 år, så finns speciella straffvärden, vilket innebär att du får ⅕ av det straff som en vuxen skulle fått.

I ditt fall skulle det kunna vara aktuellt med en s.k. straffvarning. Straffvarning är huvudregeln vid rena förmögenhetsbrott som i det enskilda fallet inte är alltför allvarlig karaktär och där inte särskilda omständigheter talar mot att brottet skett av okynne ("ofog" , ett utslag av t.ex. ungdomlig lust) eller förhastande (en oförmåga att i stunden överblicka handlingen och dess konsekvenser), 17 § lag (1964:167) om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Enligt RåR 2006:3 bör ett riktvärde vid butikstillgrepp vara att värde på det tillgripna inte överstiger 3000 kr. Straffvarning innebär att det inte "händer något den här gången" annat än att det registreras i ditt brottsregister. En förutsättning för straffvarning är dock att skuldfrågan är utredd, dvs. att det är fastställt att du begått ett bedrägeri.

I annat fall kommer du troligast att få dagsböter alt. ungdomstjänst som påföljd, eftersom bedrägeriet i ditt fall för en vuxen troligast inte hade föranlett straffvärde högre än någon månad. Men det är svårt att dra några exakta slutsatser, eftersom bedömningen görs i ditt enskilda fall och jag har inte tillgång till allt material.

Hoppas du fått svar på din fråga,

MVH

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91439)