FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB24/08/2020

Vad kan man få för straff för grov kvinnofridskränkning?

Hej! Min fd sambo är anmäld för grov kvinnofridskränkning mot mig. Vi båda är i 30-års åldern. Det gäller flera punkter ,5-6st, med våld (strypgrepp, slag, sparkar och knuffar), kränkning (Ord och påhopp) och skadegörelse (telefon) under 2 års tid.

Min fråga är vad straffpåföljden kan bli. Vi har 3 barn och vill inte se honom i fängelse. Kan han få annat än fängelse i dom? Han lider bla av psykisk ohälsa som han fått dokumenterat, då han mått dåligt av flera anledningar. Han är även ostraffad sedan innan och lever ett skötsamt liv

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag först redovisa straffskalan för grov kvinnofridskränkning, därefter hur man bedömer straffvärdet i de enskilda fallen, och slutligen vilken specifik påföljd som kan utdömas.

Straffskalan

Straffskalan för grov kvinnofridskränkning är fängelse lägst nio månader och högst sex år, och består så som du säger av en rad andra brott som utgjort ett led i en upprepad kränkning av offrets integritet (4 kap. 4a§ brottsbalken). Detta innebär att man som utgångspunkt inte kan få böter för detta brott, utan straffet ligger på fängelsenivå.

Straffvärdet

Åklagaren måste bevisa att var och en av gärningarna utgör ett led i en upprepad kränkning som syftar att allvarligt skada offrets självkänsla, för att brottet ska bedömas som grov kvinnofridskränkning. Detta brott har tillkommit för att skärpa straffet för upprepade gärningar som begås i nära relationer, för att betona allvaret i den situationen som offret lever i. Det kan dock vara så att om åklagaren inte lyckas bevisa den upprepade kränkningen som gärningarna inneburit för offret, kan man dömas för varje enskilt brott för sig, och då sänks oftast straffvärdet. Det är väldigt svårt att säga i enskilda fall vad straffvärdet skulle vara i just ditt fall. Straffvärdet ska bedömas utifrån kränkningen och faran som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett om detta och vilka avsikter och motiv som den tilltalade har haft (29 kap. 1§ brottsbalken). Detta görs i varje enskilt fall och bedömningen görs för varje enskild händelse. Vad som kan vara försvårande och som skärper straffvärdet kan vara exempelvis om offret fått allvarliga skador, om den tilltalade visat stor hänsynslöshet eller utnyttjat någon annans skyddslösa ställning och liknande (29 kap. 2§ brottsbalken). Jag vågar därför inte uttala mig helt om hur långt fängelsestraff som han riskerar, då jag inte vet helt hur varje händelse sett ut och vad det är för misstankar som det handlar om, men jag skulle säga att det gissningsvis ligger någonstans mellan 10-18 månader. Men det är bara en gissning.

Påföljden

Brottet grov kvinnofridskränkning är ett artbrott, vilket innebär att det är brott som lagstiftaren särskilt anser ska leda till fängelse. Detta innebär också att majoriteten av utdömda påföljder blir fängelse. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik dömdes 87% till fängelse, av personer som dömdes för grov fridskränkning, och 12 % till skyddstillsyn. Detta demonstrerar den tunga fängelsepresumtionen som finns för grov kvinnofridskränkning. Som särskilda skäl som talar för fängelse är just brottets art och straffvärde, samt om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott (30 kap. 4§ andra stycket brottsbalken). Men rätten ska i första hand beakta omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse, exempel om den tilltalade har hög ålder, har försökt förebygga brottet, angett sig frivilligt till polisen eller om straffet är oproportionerligt (29 kap. 5§ brottsbalken).

Alternativa påföljder till fängelse är alltså skyddstillsyn i kombination med samhällstjänst, kontraktsvård eller fängelse. Skyddstillsyn får väljas om det kan antas att den kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Som särskilda skäl för att välja skyddstillsyn istället för fängelse ska beaktas exempelvis om den tilltalades personliga eller sociala situation förbättrats eller om den tilltalade har behov av missbruksvård eller liknande (30 kap. 9§ brottsbalken).

Har den tilltalade begått brottet under allvarlig psykisk störning ska man i första hand döma till annan påföljd än fängelse, exempelvis rättspsykiatrisk vård (30 kap. 6§ brottsbalken).

Sammanfattningsvis

Även om den tilltalade inte är dömds sedan tidigare, är det svårt att se att han skulle få något annat än fängelse då både straffvärdet och brottets art talar för en väldigt tung fängelsepresumtion. Det är svårt för mig att säga hur långt fängelsestraffet kan bli, då det beror på de enskilda omständigheterna kring varje gärning. Konstaterar man dock att han skött sig i efterhand, eller lider av en allvarlig pskyisk störning och det är opassande att ge honom fängelse, kan han få vård. Men utifrån detta, samt statistiken, skulle jag säga att det är osannolikt att han skulle dömas till annat än fängelse, även om utrymmet för skyddstillsyn finns om än så knappt.

Om det dock är så att åklagaren inte lyckas bevisa att det är ett led i en upprepad kränkning, så blir åtalet istället varje enskild gärning för sig och då kan straffvärdet minska en del. Det finns då större utrymme för skyddstillsyn och samhällstjänst.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?