Vad kan man anföra emot en återkallelse av körkort?

2017-04-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Blivit av med körkortet p.g.a. hastighetsöverträdelse. De mätte upp 141 på 90 väg och tog naturligtvis körkortet på plats med 48 timmars frist där jag fick fortsätta köra under den tiden. Fick hem delgivning och möjlighet till yttrande i frågan. Jag skrev i yttrandet, min chef och VD för det lilla företaget jag arbetar på skrev ett intyg där han påvisar att hela företaget påverkas av en eventuell indragning av mitt körkort. Hoppades på 1 månads indragning som blev tre, vilket är total katastrof för mig och kommer även påverka andra anställda i företaget som är beroende av att jag är ute och presenterar vårat företag i fält. Frågan är om det finns något särskilt man återigen ska betona i ett överklagande till Förvaltningsrätten som i detta fall kan hjälpa i positiv riktning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

I din överklagan kan du göra följande yrkanden:

1. dels att hastighetsöverträdelsen var ringa och därför inte var en sådan som borde föranleda ett körkortsingripande,

2. dels att i det fall domstolen bedömer att ingripande är motiverat så är det i ditt fall tillräckligt med en varning,

3. och dels att i det fall domstolen bedömer att en varning inte är tillräcklig så bör spärrtiden bestämmas till en kortare tid än 3 månader.

Jag redogör i det följande var och en av dessa delar, och försöker beskriva vad som kan anföras till grund för dem:

1. Om hastighetsöverträdelsen bedöms som ringa så återkallas inte körkortet. (5 kap. 3 § fjärde punkten, sista satsen, körkortslagen)

Bedömningen av om överträdelsen är ringa ska enligt förarbetena till lagen göras av överträdelsens svårighetsgrad ur trafiksäkerhetssynpunkt. (prop. 1979/80:178 sida 79)

Utgångspunkten i bedömningen är att överträdelsen inte är ringa. Dessutom ska i allmänhet hastighetsöverträdelser på mer än 30 km/h inte anses som ringa. (prop. 1985/86:115 s 9). Däremot kan överträdelser med över 30 km/h på en väg med hög hastighetsbegränsningändå anses som ringa, om trafikförhållandena varit sådana att hastighetsöverträdelsens svårighetsgrad kan sägas ha varit begränsad. T ex om det är väldigt god sikt och låg trafikintensitet så kan alltså en överträdelse på en motorväg med högsta tillåtna hastighet på 110 km/h anses som ringa trots att man kört i 130. Detta följer av rättspraxis från Högsta Förvaltningsdomstolen. (RÅ 1988 ref. 1)

För att nå framgång i den här delen bör du anföra omständigheter som talar för att din överträdelse ska anses som ringa, med argument som talar för att din hastighetsöverträdelse ur trafiksäkerhetssynpunkt inte var så allvarlig. T ex för att det var god sikt, låg trafikintensitet, eller liknande. Eftersom överträdelsen var väl tilltagen, 51 km/h över högst tillåtna hastighet på en väg där högsta tillåtna hastighet var 90 km/h, så är det med hänsyn till vad jag anfört ovan sannolikt så att domstolen inte kommer att bedöma ditt fall som ringa.

Domstolen kommer då som utgångspunkt gå på transportstyrelsens linje och bedöma att ett körkortsingripande är motiverat.

2. Som ett alternativ till återkallelse så kan domstolen bedöma att det räcker med att ge dig en varning. Detta är, med hänsyn till min bedömning ovan, den del av prövningen där du har en chans att nå framgång med din överklagan.

Man kan bara få en varning istället för återkallelse om det av s k särskilda skäl anses tillräckligt. (5 kap 9 § första stycket, körkortslagen)

Följande omständigheter kan tala för att det kommer att anses som att det av särskilda skäl är tillräckligt med en varning:

- I förarbeten till lagen uttalas att när det rör sig om en fortkörning, och det är det första körkortsingripandet för dig så ska en varning i regel ges istället för att återkalla körkortet.

- Om du har kört yrkesmässigt eller på annat sätt i stor omfattning under lång tid utan tidigare förseelser så talar det för att förseelsen var av tillfällig art vilket talar för varning istället för återkallelse. Det följer av rättspraxis. (RÅ 1987 ref. 70 II)

- Att du är beroende av körkortet för ditt yrke kan tala för att varning ska ges istället för att återkalla körkortet. Detta följer av rättspraxis. (bl a RÅ 1994 ref. 41 I och II).

- Om väglaget och trafikförhållandena i övrigt vad väldigt goda vid tillfället så kan det tala för att varning ska ges istället för att återkallelse körkortet sker. Att den högst tillåtna hastigheten för vägen var relativt hög, 90km/h, är en sådan omständighet som kan spela roll. Det följer också av rättspraxis. (RÅ 1994 ref. 41 II)

Här finns det alltså utrymme för argumentation. Fundera på om din situation passar in på några av de särskilda skäl som jag här har angett. T ex föreslår jag att du anger att företaget och du är beroende av att du har körkort, eftersom du skriver att både du och din VD kan intyga att så är fallet.

Transportstyrelsen kommer dock anföra att det inte finns särskilda skäl för att inte återkalla körkortet. De kommer antagligen att rikta in sig på att du kört hela 51 km/h för fort. Det finns nämligen en princip om att desto högre överträdelse, desto starkare måste skälen för varning vara för att inte återkallelse ska ske. Detta följer av rättspraxis. (RÅ 1994 ref. 41 II)

Det är svårt för mig att göra en bedömning av hur stora dina chanser till framgång är i denna delen av frågan. Chanserna är i vart fall något bättre än din möjlighet att övertyga domstolen om att överträdelsen som ringa ovan.

3. Spärrtiden ska vara minst en månad. (kap 5 6 § första stycket, körkortslagen) Domstolen ska se till varje särskilt fall. Det är dock så att det är endast i undantagsfall ska vara bara en månad. Du bör anföra samma omständigheter som ovan i frågan om spärrtiden. (prop 1975/76:155 s 99) Min uppfattning är att spärrtiden bedöms ganska skönsmässigt utifrån hur man först bedömer frågan om hastighetsöverträdelsens svårighetsgrad som ovan. Beroende på hur domstolen ser på de skäl du där anför kan de därför komma att bestämma din spärrtid till en kortare tid än tre månader.

Sammanfattning:

- Du bör anföra att din hastighetsöverträdelse är att betrakta som ringa, och försöka argumentera utifrån omständigheter som talar för att din hastighetsöverträdelse inte var så allvarlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Goda trafikförhållanden på en väg med hög hastighetsbegränsning är sådant som kan tala till din fördel.

- Du bör också anföra, i det fall att domstolen anser att din överträdelse inte var att anse som ringa, att det är tillräckligt att du får en varning. Till stöd för detta måste du då, med utgångspunkt i vad redogjorde för ovan, anföra omständigheter som talar för att det föreligger s k särskilda skäl.

- Du bör anföra att, i det fall domstolen bedömer att det inte är tillräckligt med en varning, spärrtiden med hänsyn till samma argument som du anför ovan borde vara kortare än 3 månader.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått ett svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (992)
2021-11-30 Rattfylla och läkarintyg
2021-11-30 Lättare att ta körkort innan jag får en fällande dom?
2021-11-30 Kan körkort återkallas innan dom fallit?
2021-11-30 Vad gäller om prövotiden för körkort hinner gå ut innan en återkallelse fastställs?

Alla besvarade frågor (97574)