Vad kan jag göra om min arbetsgivare ber mig att medvetet lämna en offert med för många estimerade timmar?

Hej! Är det olagligt att medvetet lämna en offert med för många estimerade timmar till en kund då kunden tros vara okunnig och i vilket fall acceptera offerten. Jag har blivit uppmanad att göra detta och vill inte bryta mot lagen.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum

Om jag förstår dig rätt har du av din arbetsgivare blivit ombedd att medvetet skicka en offert med för många timmar, och du undrar nu ifall denna handling är straffbelagd. För att ta reda på det så vänder vi oss till brottsbalken (BrB).


Bedrägeri och ocker

Bedrägeri finner vi i 9 kap. 1 § BrB. Bedrägeri aktualiseras när gärningsmannen med uppsåt, det vill säga medvetet eller i alla fall med insikt, lurar någon att företa, eller inte företa, en handling som de annars inte skulle ha gjort. Denna handling måste resultera i en deposition, det vill säga en ekonomisk överföring från offret till gärningsmannen, som innebär en ekonomisk vinning för gärningsmannen samt en skada för offret. 

Ocker handlar istället om avtalssituationer, och vi finner brottet i 9 kap. 5 § BrB. För att ocker ska aktualiseras krävs att någon vid en avtalssituation utnyttjar bland annat någons oförstånd eller lättsinne till att bereda sig en förmån (som exempelvis pengar) som står i uppenbart missförhållande till motprestationen. Även här krävs uppsåt. 

Utan mer information om er situation kan jag inte klart säga vilket, om något, av brotten som aktualiseras i ert fall. Men utifrån det du har gett mig ser det ut att luta mot en ocker situation. Oavsett vilket brott så är båda brotten straffbelgda med böter eller fängelse. 


Måste du lyda din arbetsgivare?

Arbetstagare har i normala fall lydnadsplikt gentemot sin arbetsgivare, och att inte följa sin arbetsgivares instruktioner klassas som arbetsvägran. Detta kan resultera i varningar från arbetsgivaren, eller i värsta fall uppsägning på grund av personliga skäl (7 § lagen om anställningsskydd) eller avsked (18 § lagen om anställningsskydd).

Däremot finns det undantag mot detta. Av praxis på området framgår att arbetstagaren inte måste lyda om arbetsgivarens instruktioner skulle strida mot god moral eller innebära fara för liv eller hälsa. Att förmå sin arbetstagare att bryta mot lagen strider mot god moral, och en sådan order behöver du således inte följa. Observera dock att det krävs en bedömning av alla relevanta omständigheter för att avgöra om din arbetsvägran var acceptabel. Det krävs därmed att du i alla fall rimligen kan anta att ordern skulle innebära en brottslig handling.


Vad kan du göra i din situation?

För det första bör du prata med din arbetsgivare. Berätta att din lydnadsplikt inte gå så långt att hen kan kräva att dy bryter mot lagen. Ditt arbete är bundet av de lagar och regler som finns och dessa måste både du och din arbetsgivare. Dessutom skulle det skada anseendet för er verksamhet om ni bröt mot lagen.

Skulle din chef inte lyssna kan du i nästa steg följa de interna regler din arbetsplats har för att rapportera oegentligheter. Det kan exempelvis innebära att du vänder dig till en högre chef på arbetsplatsen. Är du fackligt ansluten kan du i ett tredje led vända dig till ditt fackförbund.


Sammanfattning och slutliga råd

Det din arbetsgivare försöker få dig att utföra skulle troligtvis vara ocker eller bedrägeri. Däremot är du inte skyldig att utföra denna uppgift då den troligtvis skulle strida mot lagen. Istället bör du försöka rapportera detta inom verksamheten, exempelvis till din chefs chef, eller vända dig till ditt fackförbund om du är fackligt ansluten.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att dina möjligheter blev tydligare. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo