Vad kan jag göra när jag och min partner trakasseras av mitt ex?

FRÅGA
Mitt ex rutinerade mig med spel som jag polis anmälde och som inte ledde någonstans. vart tyvärr med beroende har sedan brutit mig loss ifrån det och jobbat för att hitta tillbaka till det normala både vad det gäller ekonomin och min mentala hälsaOch jag har träffat en ny kvinna som mitt ex fick reda på och har börjat ringa skicka sms mail till henne Och kallar henne för massa kränkande namn Och till mig ringer hon ca 20 gånger om dagen Och skriver sms mail och hotar att sprida lögner på min arbetsplats som att jag stjäl knarkar mm där jag är inhyrd som egen företagare har polis anmält det hela men jag är rädd att det blir som tidigare anmälan att få känna att jag är rättslös
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har ditt ex sedan du träffade en ny kvinna börjat ringa och skicka SMS och mail till henne och kallar henne för en massa kränkande namn. Till dig ringer hon ungefär tjugo gånger per dag. I SMS och mail hotar hon med att sprida lögner på din arbetsplats, såsom att du knarkar m.m. Du har gjort en polisanmälan men är rädd att du inte ska nå framgång och känner dig rättslös.

Ditt ex kan genom sitt beteende ha gjort sig skyldig till några olika brott, vilket jag kommer att gå redogöra för nedan.

Brott begångna mot din partner

Som jag förstår har ditt ex ringt, skickat SMS och mail i stor utsträckning till din partner. Det kan utgöra brottet ofredande. I ofredande ingår bland annat att någon utsätter annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande (jfr. 4 kap. 7 § Brottsbalken, BrB). Kontakterna kan till exempel, beroende på antal och när och hur de sker, ha den effekten att de stör nattsömn, koncentration, arbete eller andra aktiviteter. De kan också frammana känslor som oro och obehag.

Utöver antalet påringningar, tidpunkten och hur de skett, bör också vara vad kontakterna inneburit. Om det är fråga om nedsättande och kränkande budskap, kan ett mindre antal meddelanden krävas, jämfört med till innehållet harmlösa kontakter. För att en gärning ska anses innebära ett ofredande genom hänsynslöst beteende måste krävas att handlingen enligt vanlig värdering kan sägas utgöra en kännbar fridskränkning. Som exempel kan nämnas att någon genom telefonpåringningar eller hög musik stör en annan persons nattro eller trakasserar honom på något annat sätt. Också telefonförföljelse på dagarna hör hit. Ofredande är ett brott som målsäganden (den utsatte) själv måste polisanmäla (jfr 4 kap. 11 § BrB). Min rekommendation är att din partner markerar till ditt ex att kontakterna är oönskade. Om de fortsätter rekommenderar jag att din partner gör en polisanmälan mot ditt ex.

Även brottet förolämpning kan eventuellt aktualiseras. Förolämpning innebär att rikta nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (jfr 5 kap. 3 § BrB). Som utgångspunkt åtalar åklagaren inte för förolämpning ens vid polisanmälan; endast om det anses påkallat från allmän synpunkt och avser förolämpning mot någon i hans eller hennes myndighetsutövning eller förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Utgångspunkten är att förolämpning är ett brott som målsäganden själv måste väcka åtal för, ett s.k. målsägandebrott (5 kap. 5 § BrB). Att själv driva målet och väcka åtal ställer höga krav på målsäganden, då vederbörande måste föra i bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet.

Brott begångna mot dig

Även mot dig kan brottet ofredande aktualiseras (se framställningen ovan). Att ditt ex sagt att hon ska sprida lögner om dig på din arbetsplats är inte straffbart i sig. Om hon däremot skulle göra så kan hon göra sig skyldig till brottet förtal. Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att på annat lätt lämna en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning kan utgöra brottet förtal. Straffet för förtal är böter, om brottet är grovt kan fängelse upp till två år utdömas (5 kap. 1-2 § Brottsbalken). I princip gäller straffansvaret för förtal oberoende av om uppgiften är sann eller ej. Det ska dock röra sig om en uppgift av något som är bestämt, något det går att pröva sanningshalten av. Uppgiften ska dessutom vara nedsättande enligt samhällets allmänna uppfattning och den ska åtminstone vara ägnad för att du utsätts för andras missaktning. För förtal krävs inte någon större spridning, det räcker att uppgifterna kommer till tredje mans kännedom, det vill säga till någon annan än dig och den som uttalat det.

Utgångspunkten är att förtal är ett målsägandebrott innebärande att det är den drabbade själv som ska väcka åtal. Om du polisanmäler brottet kan åklagaren väcka åtal om det anses påkallat ur allmän synpunkt (5 kap. 5 § första stycket BrB). Att åklagaren anser att åtal är påkallat ur allmän synpunkt och väljer att efter anmälan väcka åtal är väldigt ovanligt. Utgångspunkten är att målsäganden (du) själv ska väcka åtal och driva målet.

Som redogjort för ovan innebär målsägandebrott att det ställs höga krav på dig, då det är du som har att föra i bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att ditt ex begått brottet. Om du eller din partner når framgång med talan kan ditt ex bli dömd och även bli skadeståndsskyldig. Jag vill dock uppmärksamma dig om att för det fall att man inte når framgång med sin talan innebär det att man får betala både sina egna rättegångskostnader och sin motparts, vilket kan bli kostsamt.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig för att prata vidare i ärendet. Jag kommer att ringa dig på torsdag, den 20 februari, klockan 14.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1019)
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot

Alla besvarade frågor (84417)