Vad kan jag göra när jag fått avslag på särskild handräckning hos Kronofogden?

FRÅGA
Har separat, fd sambo vägrar att ge mig några av mina personliga saker samt arvegods och sånt jag ägde innan vi träffades.Detta keav har jag skicka till Kronofogden för särskild handräckning mitt ex har då bestridit detta och sagt att jag redan fått sakerna eller att de aldrig funnits.Jag bifogar då sms bilder samt tre stycken vittnen som intygade att jag inte fått sakerna samt att hon hade detta kvar i lägenheten.Jag får då avslag ifrån Kronofogden dom säger att ord står mot ord så att där är lagen verkningslös.Så vad ska jag göra nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning

Du skriver inte i din fråga hur länge sedan det var du och din sambo separerade. Om det var mindre än ett år sedan har du rätt att begära bodelning, 8 § sambolagen. Vid en bodelning så går man igenom vad som är ens egna möbler och tillhörigheter, och vad som är att anse som gemensamt bohag, 4 §, 6 §, 14 § Sambolagen. Eftersom att jag inte vet när ni separerade vet jag inte om du har rätt att begära bodelning eller inte. Om det fortfarande inte har gått mer än ett år sedan ni separerade, kan du begära bodelning med hjälp av en bodelningsförrättare, 26 § Sambolagen och 17 kap 1 § Äktenskapsbalken. En bodelningsförrättare gör då upp en bouppteckning med vad som är att anse som gemensamma saker och vad som är att anse som enskild egendom, och om du då inte får dina saker har du en bouppteckning som visar att du har rätt att få dessa – vilket du då även kan visa kronofogdemyndigheten vid eventuell handräckning.

Olovligt förfogande

Om sakerna är just dina saker, och inte är del av ert gemensamma bohag, har din sambo ingen rätt till dessa och de ska därför återlämnas till dig. Din sambo har inte rätt att vägra dig tillgång till dina saker, eftersom din sambo då gör sig skyldig till brottet olovligt förfogande, 10 kap. 4 § Brottsbalken. Brottet är tillämpligt i detta fall eftersom du har en äganderätt till saker som din sambo vägrar ge tillbaka och som finns på ett ställe som enbart din sambo har besittningsrätt till.

Situationen kan jämföras med att en person parkerar sin bil på någon annans fastighet. Oavsett om bilen inte får stå där och om det är staket runt bilen, äger den personen fortfarande sin bil. Detsamma gäller för dina saker som lämnats kvar efter att du flyttat från det gemensamma hemmet.

Hemfridsbrott och självtäkt

Men, med det sagt bör det dock påpekas att du inte har rätt att själv besöka bostaden utan din f.d. sambos samtycke, eftersom att detta skulle kunna innebära hemfridsbrott, 4 kap. 6 § Brottsbalken. Du får heller inte ta dina saker utan din exsambos samtycke, eftersom du då riskerar att göra dig skyldig till brottet självtäkt, 8 kap. 9 § Brottsbalken.

Särskild handräckning

Vid förfarandet handräckning hjälper kronofogdemyndigheten personer att få tillbaka sin egendom. Det finns två typer av handräckning, normal och särskild, 1 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning (vidare benämnd LBH).

Vid en särskild handräckning ska den sökande lämna bevis för att den äger sakerna, genom exempelvis kvitton, papper eller vittnen. Om motparten då vill bestrida handräckningen måste hen kunna påvisa liknande kvitton eller vittnen, om att det är hen som äger sakerna. Eftersom din exsambo säger att du redan har fått sakerna, är frågan tvistig. Din sambo kan inte påvisa kvitton för att du mottagit sakerna och du kan inte påvisa att du inte mottagit dem. När det är så tvistigt kan Kronofogden inte begära att din exsambo ska lämna över sakerna om det inte är helt säkert att du har rätt, 39 och 43 § LBH.

Överklagande

Eftersom du är missnöjd med beslutet på din begäran om särskild handräckning, kan du överklaga beslutet hos tingsrätten. Ett sådant överklagande ska ske inom 3 veckor från dagen beslutet tillkännagavs, 56 § LBH. Då kommer tingsrätten att ta över ärendet och utreda om beslutet varit riktigt eller inte.

Eftersom jag inte vet hur lång tid det har gått från att du fått beslutet, tänker jag även utreda vad du kan göra om det förflutit mer än 3 veckor.

Polisanmälan gällande olovligt förfogande.

Ett utslag i mål om särskild handräckning innebär inte att saken är helt klar. Du kan fortfarande väcka talan avseende det bakomliggande rättsförhållandet, enligt 65 § LBH. Det bakomliggande rättsförhållandet i det här fallet är att din exsambo eventuellt gör sig skyldig till brottet olovligt förfogande, som jag nämnde tidigare. Eftersom att det är ett brott enligt brottsbalkens bestämmelser kan du välja att polisanmäla din exsambo för detta, och saken kommer då att utredas av polis och åklagarmyndigheten för att senare eventuellt kunna avgöras i domstol.

Skulle domstolen finna att din sambo faktiskt begår brottet, kan du sedan när domen vunnit laga kraft, återigen be kronofogdemyndigheten om handräckning i ärendet.

Du anmäler brott via polisens hemsida, på en polisstation eller genom att ringa 114 14.

Rekommendation

Min rekommendation till dig är att prata med din exsambo igen. Det är kostsamt att gå upp i domstol, oavsett om det gäller en överklagan av beslut eller om det gäller ett brott, och din exsambo borde inte vilja göra detta om denne kan lämna tillbaka dina saker enkelt.

Berätta för hen att du kan överklaga beslutet från Kronofogdemyndigheten och hen då kan bli skyldig att betala för det förfarandet, om det visar sig att beslutet varit felaktigt. Berätta även för din exsambo att denne gör sig skyldig till brott om den berövar dig rätten att hämta dina saker, och att du kan göra en polisanmälan.

Hoppas att detta besvarade din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll