Vad kan jag göra åt att jag fått krav på en 26 år gammal skuld?

2020-07-06 i Skuld
FRÅGA
Jag har fått en krav från ett inkassobolag, och jag vill ha reda på vad skulden gäller så jag begärde ut vad skulden gäller för. Inkassobolagen skickade ut en skuldspecifikation inte vad skulden är för något. Jag skickade ännu en förfrågan, där jag spelade mina frågor till1. Vem har ingått skulderna2. När har skulderna ingåtts3. Hur har skulderna ingåttsSvaret jag fick var samma skuldspecifikation, fast högre räntakostnad, inte något om svar på mina frågor och kravet är från 1993-1994.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du fått ett krav från ett inkassobolag. Trots att du vid upprepade begärt skuldspecifikation har du inte fått klart för dig vad det rör sig om för skuld, bara att kravet är från 1993-1994.

I ditt fall rör det sig om en förhållandevis gammal skuld (26-27 år sedan skulden uppkom). Att skulden är så gammal innebär att den eventuellt kan vara preskriberad. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. Preskription innebär att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om du inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).

För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. För andra skulder gäller en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket preskriptionslagen).

Preskriptionen avbryts genom att:

- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,
- Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller
- Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos Kronofogdemyndigheten

Att preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § preskriptionslagen). Om skulden uppkom den 1 juli 1994 preskriberades den samma datum år 2004, under förutsättning att preskriptionsavbrott inte skett. Om det skett ett preskriptionsavbrott är det däremot möjligt att hålla skulden levande, i princip hur länge som helst.

Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottet

Det är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären (dig). Det krävs inte att du ska ha läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till dig.

Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.

Vad kan du göra?

Eftersom du fått tillställt dig ett krav kan du bestrida kravet. För att få betalt måste inkassobolaget vända sig till domstol och få fastställt att du är betalningsskyldig. I det fallet måste inkassobolaget dels visa att du har en skuld, dels visa att det skett någon form av preskriptionsavbrott.

Min rekommendation om du anser att skulden är felaktig eller att den är preskriberad är att du bestrider kravet. Om inkassobolaget anser att skulden inte är preskriberad blir det upp till bolaget att visa att det skett preskriptionsavbrott som gör att skulden fortfarande är levande.

Om du önskar hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (482)
2021-02-28 Kan svenska inkassobolag driva in utländska skulder?
2021-02-28 Utmätning av lön och preskription.
2021-02-18 Kräva tillbaka lån utan skuldebrev
2021-02-15 Vad gör man med en skuld till avliden förälder?

Alla besvarade frågor (89823)