FrågaSTRAFFRÄTT17/12/2020

Vad kan jag få för straff för drograttfylleri?

Hej

För lite mer än en månad sen åkte jag fast för drograttfylleri. Hade rökt några dagar innan. Hade 5 gram gräs i bilen också. Åkte fast förra året två ggr för egetbruk(ringanarkotikabrott). Undrar nu om det finns chans att jag hamnar i fängelse? Eller bara dagsböter.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag gör ett antagande att du åkt fast för drograttfylleri av normalgraden. Drograttfylleri av normalgraden regleras i 4 § 2 st. lag om straff för vissa trafikbrott. Straffskalan för detta brott är böter eller fängelse i högst sex månader. Det innebär att det finns en möjlighet för rätten att döma ut en fängelsepåföljd.

Dock präglas rättens val av påföljd av principer om proportionalitet och humanitet. Det innebär att straffet ska svara till brottets svårhet och rätten har en medmänsklighet och tolerans på grund av respekten för människovärdet.

Det finns en presumtion i 30 kap. 4 § brottsbalken mot fängelsestraff, vilken innebär att rätten inte ska välja fängelse som påföljd om det inte är absolut nödvändigt. Domstolen ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. En omständighet som däremot kan medföra att presumtionen mot fängelse bryts är återfall av brott, och då beaktas bland annat om brotten är lika till sin karaktär. Lindriga brott brukar dock inte beaktas som utgångspunkt. Om presumtionen bryts och fängelse ses som lämpligt ska rätten därefter även undersöka om skyddstillsyn eller villkorlig dom kan vara lämplig istället. Bedömningen görs utifrån personen i fråga och brottet hen har begått, men många anses som huvudregel vara lämpade utifrån principerna som nämndes inledningsvis. Först efter rätten konstaterat att den dömde inte är lämpad för dessa alternativ kan det bli aktuellt med fängelse som påföljd.

För att sammanfatta krävs det alltså ganska mycket för att en domstol ska döma ut fängelse som påföljd. Det är något man gör i sista hand. Men jag kan inte svara på hur rätten kommer bedöma ditt specifika fall då rätten tar hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Förutom det du nämnt i frågan beaktas även vart du körde påverkad, om det var många som riskerades att skadas, hur snabbt du körde m.m. Jag kan alltså inte ge dig ett bättre svar än att det finns en möjlighet att du döms till fängelse eftersom att det finns i straffskalan för det brott som du begått, men det krävs mycket för att rätten ska utesluta alternativa påföljder och utdöma fängelsestraff.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida DeivardRådgivare
Public question details image