FrågaSTRAFFRÄTT30/10/2021

Vad är straffet för bidragsbrott?

Hej, jag har en vän som har fått CSN fast att hon inte har studerat. Nu har hon blivit anmäld av CSN då hon nu är skyldig dem pengarna för studierna som hon inte borde fått. Hon ska snart på förhör och hon börjar bli orolig för hon vet inte vad som kan hända henne. Finns det risk för att hon kan hamna i fängelset? Och isåfall hur länge? Summan hon är skyldig ligger runt 230000kr?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du nämner inte i din fråga vad din vän är anmäld för men utifrån omständigheterna kommer jag att anta att hon blivit anmäld för bidragsbrott; om så inte är fallet är du välkommen att återkomma för att få ett bättre anpassat svar!

Enligt 2 § bidragsbrottslagen döms den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd felaktigt betalas ut, felaktigt tillgodoräknas, betalas ut med ett för högt belopp eller tillgodoräknas med ett för högt belopp, för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet enligt 2 § anses vara grovt, döms man för grovt bidragsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år enligt 3 § bidragsbrottslagen. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktar man särskilt om brottet rört ett betydande belopp, om den som begått brottet använt falska handlingar eller om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. I ett rättsfall från Svea hovrätt, mål nr B 2977-18, bedömdes brottet som grovt då personen använt sig av en förfalskad studieförsäkran. Vidare bör bör beloppet vara över fem prisbasbelopp för att anses vara grovt, i dagsläget motsvarar detta 238 000 kr.

Enligt 4 § bidragsbrottslagen kan man även bli dömd för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse högst ett år om man av grov oaktsamhet begår sådan gärning som avses i 2 §. Enligt 4 § andra stycket döms man inte till ansvar om gärningen med hänsyn till beloppet, risken för ekonomisk skada och övriga omständigheter är mindre allvarlig.

Sammanfattningsvis beror påföljden på flera faktorer. På åklagarmyndighetens hemsida nämner man att normalstraffet för bidragsbrott är villkorlig dom eller dagsböter. Om brottet är ringa, d.v.s. om den felaktigt utbetalade summan är låg eller om det finns andra omständigheter som gör att brottet bedöms som mindre allvarligt, blir straffet i allmänhet enbart böter. Vid grova brott, oftast när höga summor felaktigt betalats ut, kan man dömas till fängelse.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image