Vad kan en arbetsgivare göra om arbetstagaren slarvar bort värdefulla föremål?

FRÅGA
Jag är arbetsledare på mitt jobb och jag har problem med en anställd som väldigt ofta slarvar bort sina arbetsredskap, skruvdragare, slagborr, mejslar o dylikt. Detta medför stora kostnader för oss att köpa nya verktyg hela tiden. Jag har vid upprepade tillfällen påpekat detta för den anställde, men han rycker bara på axlarna. Kan företaget kräva honom på pengar när han gör av med verktyg på löpande band, alternativt säga upp honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattning: Företaget kan troligtvis inte kräva pengar av arbetstagaren. Däremot kan företaget med stor sannolikhet säga upp arbetstagaren. Detta eftersom att arbetstagarens slarv har blivit påtalat men likväl fortsätter, samtidigt som det medför stora kostnader för företaget.

Inledning
Jag kommer först att gå igenom företagets möjligheter att kräva skadestånd av arbetstagaren. Möjligheterna är marginellt större ifall arbetstagaren är medlem i en fackförening som ni (eller arbetsgivarorganisation som företaget är medlem i) har slutit kollektivavtal med, och detta kollektivavtal innehåller en bestämmelse om att arbetstagaren ska 'vårda sina arbetsredskap' eller liknande. Jag utgår från att anställningsavtalet inte säger någonting om hur arbetstagaren ska vårda sina arbetsredskap.

Arbetstagarens skadeståndsskyldighet ifall det inte finns en kollektivavtalsbestämmelse om vårdnadsplikt
Det är väldigt svårt att säga om ni har någon möjlighet att kräva honom på skadestånd för de förlorade redskapen. Det krävs synnerliga skäl, med hänsyn till en rad olika omständigheter, för att en arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig för skada han vållat i tjänsten (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Synnerliga skäl är ett väldigt högt krav och det finns väldigt få fall där Högsta domstolen eller Arbetsdomstolen har prövat vad som kan utgöra synnerliga skäl i bestämmelsens mening. Man vet alltså inte riktigt hur bestämmelsen ska tolkas.

Arbetstagarens skadeståndsskyldighet ifall det finns en kollektivavtalsbestämmelse om vårdnadsplikt
I sådana fall är 4 kap. 1 § skadeståndslagen inte tillämplig: den går att avtala bort genom kollektivavtal eller anställningsavtal. Arbetstagaren kan i sådana fall bli ersättningsskyldig för de bortslarvade arbetsredskapen enligt 54 § medbestämmandelagen. Detta eftersom arbetstagaren begått ett brott mot kollektivavtalet. Skadeståndet ska som utgångspunkt motsvara all er ekonomiska förlust, alltså den bortslarvade redskapens hela värde. Ifall det är skäligt kan skadeståndet dock komma att jämkas, dvs. sättas ned (60 § medbestämmandelagen).

Uppsägningsmöjlighet
För att få säga upp en arbetstagare krävs att arbetsgivaren har saklig grund (7 § lagen om anställningsskydd). Saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Här rör det sig uppenbarligen om personliga skäl.

För att personliga skäl ska sägas ha saklig grund krävs att de är acceptabla, reella och väsentliga.

Att arbetstagaren slarvar bort värdefulla arbetsredskap är tveklöst acceptabla skäl - i princip varje skäl som har relevans för anställningen kan vara acceptabelt. Vidare är de reella, eftersom de inte är påhittade eller baserade på lösa antaganden.

Den stora knäckfrågan är om arbetstagarens slarv är ett tillräckligt väsentligt skäl för uppsägning. Här riskerar den rättsliga bedömningen att bli mycket komplicerad. Arbetstagaren har utan tvekan en plikt att vårda arbetsredskapen och se till att företaget inte drabbas av onödiga kostnader (vårdplikt). Denna plikt har arbetstagaren inte uppfyllt. Man kan säga att desto större betydelse det har för företaget att arbetstagaren uppfyller sin vårdplikt, desto allvarligare är det när plikten inte uppfylls. Här rör det sig vidare om upprepade förseelser, alltså upprepade åsidosättanden av vårdplikten. Du har för arbetstagaren flera gånger påtalat betydelsen av att han upphör med slarvet. På grund av redskapens värde, faktumet att arbetstagaren verkar oförmögen att upphöra med sitt slarv och att du har påtalat problemet flera gånger, är min bedömning att hans underlåtenhet att uppfylla sin vårdplikt utgör ett tillräckligt väsentligt skäl för uppsägning.

Sammantaget kan alltså sägas att saklig grund för uppsägning föreligger. Företaget kan säga upp arbetstagaren.

Med vänliga hälsningar,

Gustav Daun
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?