vad innebär resning?

2020-08-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har försökt leta både i lagtext och googling men hittar inget bra svar. Är det möjligt att ett specifikt brott kan tas upp igen i domstol efter beviljad resning som slutar i ett frikännande? Jag tänker framförallt på fallet Thomas Quick/Sture Bergwall som beviljades resning och frikändes för alla åtta mord. Skulle den/de riktiga mördarna kunna gå in på en polisstation och säga "vi gjorde det, här är alla bevis, vi vet att ni inte kan pröva oss"? Eftersom resning betyder ändrande av dom borde det ju kunna gå att åtala dem i detta scenario?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om en resningsansökan som lett till att en person frikänts för brottet, innebär att ingen annan kan åtalas och fällas för brottet.

Resning

Huvudregeln är att en dom som har vunnit laga kraft gäller och kan inte ändras. Men när en dom vunnit laga kraft kan man begära resning för att få den omprövad. Resning får beviljas till förmån för den tilltalade (ex. om en tilltalad fällts men kan bli frikänd) om bland annat någon i processen begått tjänstefel eller om domaren eller åklagaren varit jävig, om bevisning varit falsk, eller om något bevis eller omständighet som inte tidigare har använts, har framkommit och om denna bevisning sannolikt kunde lett till att den tilltalade haft frikänts (58 kap. 2§ rättegångsbalken). Resning får beviljas till den tilltalades nackdel (ex. en person har blivit frikänd men kan bli fälld), om det som ovan begåtts tjänstefel, bevisning varit falsk, eller om brottet har ett fängelse ett år i straffskalan och om det då uppkommit ny bevisning som inte tidigare har kunnat användas och att bevisen sannolikt skulle lett till att den tilltalade dömdes första gången (58 kap. 3§ rättegångsbalken).

Preskription

Ovan innebär alltså att även om en person genom resning frikänns från brott som den tidigare dömts för, så kan någon annan dömas för dessa. Alltså kan någon annan dömas för brottet efter att den första frikänts. Dock förutsätter detta att brottet inte har preskriberats. Preskription innebär att man inte längre kan dömas till straff och ansvar för ett brott, när en viss tid har förflutit från brottet. Då har brottet preskriberats. Preskriptionstiden är olika beroende på vad det är för brott och vad straffskalan i brottet är. Brott som inte har mer än ett år i straffskalan preskriberas efter två år, brott som inte har mer än två år i straffskalan preskriberas efter fem år, och så vidare (35 kap. 1§ brottsbalken). Preskriptionstiden börjar löpa från dagen brottet begicks, och bryts när den misstänkte häktats eller tagit del av åtalet. Vissa brott saknar dock preskriptionstid, så som mord, dråp, grov våldtäkt mot barn, terroristbrott och liknande (35 kap. 2§ brottsbalken).

Sammanfattningsvis

Att någon genom resning har friats för ett brott, innebär inte att någon annan inte kan bli dömd för samma brott. Alltså kan inte den riktiga gärningsmannen "vara lugn". Dock kan denna process innebära att det löper en del tid från det att brottet begicks, och att resningsförfarandet konstaterar att det är fel person som dömts. Detta innebär att i praktiken, kan den "riktiga gärningsmannen" gå fri, om det förflutit för lång tid och brottet har preskriberats. Då kan man inte bli dömd för det. Men det har ingen direkt koppling till resningsförfarandet, bara indirekt då det i praktiken innebär att tiden tickar för brottets preskriptionstid.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91320)