Vad innebär olaga hot?

FRÅGA
En granne hävdar att en del av tomten är hans men enligt lantmäteriets karta är det vår del. Detta gräl har eskalerat och idag blev jag förnedrad med fula ord i massor och hotad av mannen att han ska "minsann se till att din bil försvinner". Det var nära att min man som ville skydda mej åkte på stryk.Nu törs jag inte gå ut längre.Kan man anmäla för olaga hot och få besöksförbud så mannen inte kommer in på vår tomt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad innebär olaga hot?

Brottet olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Olaga hot innebär att någon hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för personens, eller någon i dennes närhet, säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring om hotet är att ägnat att framkalla allvarlig rädsla görs utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Man tittar alltså hur hotet uppfattas från den hotades synvinkel.

Är brottet grovt döms gärningsmannen för grovt olaga hot. Vid bedömningen av om brottet är grovt eller av normalgraden ska särskilt beaktas om hotet förstärkts med vapen, eller om gärningen varit särskilt hänsynslös eller av farlig art (4 kap. 5 § andra stycket BrB).

Vad är påföljden för olaga hot?

För olaga hot av normalgraden är straffskalan böter eller fängelse i högst ett år. För grovt olaga hot är påföljden mellan nio månaders till fyra års fängelse (4 kap. 5 § BrB).

Vad krävs för att något ska räknas som olaga hot?

För att något ska räknas som ett olaga hot måste själva hotet avse något som är en brottslig handling i sig, exempelvis hot om misshandel eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, exempelvis ett hot om att avslöja en otrohetsaffär räknas inte som olaga hot enligt bestämmelsen.

Det spelar ingen roll om den som hotar har för avsikt att fullfölja brottet eller inte. Brottet olaga hot fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.

För att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det utöver vad som sagts ovan också framkalla allvarlig rädsla hos den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att den som hotas kan antas bli rädd på riktigt. Det är dock inte något krav att man måste ha blivit rädd av hotet för att det ska räknas som brottsligt, men hotet måste kunna tas på allvar och i vart fall vara tillräckligt allvarligt för att personen som hotas ska kunna bli rädd.

Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att personen som hotar ska ha uppsåt till hotet (1 kap. 2 § första stycket BrB). Denna person måste alltså vilja hota en annan person så att den personen blir rädd.

Besöksförbud

Besöks- eller kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud. Kontaktförbud innebär att personen som förbudet gäller inte får ta kontakt med eller förfölja en viss person (1 § första stycket lag om kontaktförbud).

Det som krävs för att kontaktförbud ska kunna meddelas är att det på grund av särskilda omständigheter ska finnas risk för att den som förbudet gäller ska begå brott, förfölja eller allvarligt trakassera den som kontaktförbudet är tänkt att skydda. Vid bedömningen ska man särskilt beakta om personen tidigare har begått brott mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, exempelvis misshandel eller olaga hot, men kontaktförbud kan meddelas även om personen inte begått något brott tidigare (1 § andra stycket lag om kontaktförbud).

Det krävs även en proportionalitetsbedömning innan ett kontaktförbud meddelas, vilket betyder att skälet för att meddela förbud måste överväga intrånget det innebär för den som förbudet meddelas för (1 § tredje stycket lag om kontaktförbud).

Kontaktförbud meddelas för en bestämd tid, men högst ett år (4 § lag om kontaktförbud). Talan om kontaktförbud prövas om den som behöver skyddas begär det eller när det annars finns anledning till det (7 § lag om kontaktförbud)

Sammanfattningsvis är alltså det som krävs för att få igenom ett besöksförbud att det finns en risk för att en person kommer att begå brott mot, förföljer eller allvarligt trakasserar en annan person.

Sammanfattning

Som jag nämnde tidigare i frågan ska bedömningen om det rör sig om ett olaga hot eller inte avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hotet i ditt fall kan vara brottsligt om det avser en brottslig gärning, syftar till att framkalla allvarlig rädsla, samt att det finns uppsåt till hotet. Att grannen har sagt att han "minsann ska se till att din bil försvinner" är en omständighet som talar för att att hotet är brottsligt. Att din man nästan var nära att bli utsatt för misshandel av grannen och att du numera är rädd för att gå ut är ytterligare två omständigheter som talar för att hotet är brottsligt.

Min rekommendation till dig är att du kontaktar Polisen så snart som möjligt!

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1129)
2021-03-01 Vad innebär olovlig avlyssning?
2021-02-28 Är det ett ofredande att vid upprepande tillfällen fotografera någon?
2021-02-27 är störande grannar ofredande
2021-02-27 Finns det någon lagbestämmelse mot "hämndporr"?

Alla besvarade frågor (89821)