Vad innebär kvarstad i brottmål?

2017-11-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har blivit utsatt för ett bedrägeri. Jag har lånat ut X antal hudra tusen kr till en annan privat person, vi har ett giltigt skuldebrev med ränta, datum för utbetalning mm. Personen är nu häktad i sin frånvaro, befinner sig i Spanien. Vi har skickat in våra papper till kronofogden som nu sänt ut alla papper till personen. Denna härvan är rätt omfattande: Vad innebär kvarstad? Är det samma som beslagtagits belopp??Se nedan fall:Åklagaren la fram sin häktningsframställan och begärde kvarstad på mannens tillgångar. Det innebär att hon misstänker att mannen kommit över motsvarande summa genom brottslighet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du vill veta vad kvarstad innebär.

Bestämmelser om kvarstad finns i Rättegångsbalken. Kvarstad kan användas i både brottmål (RB 26 kap.) och tvistemål (RB 15 kap.). Reglerna kan skilja sig åt beroende på om det är ett brottmål eller ett tvistemål det gäller. Syftet med åtgärden är dock densamma.

Kvarstad är en juridisk säkerhetsåtgärd

När det finns risk att den som är skyldig pengar skaffar undan eller försvinner med egendom kan en domstol besluta om kvarstad (RB 26:1). Kvarstad är en juridisk åtgärd där egendom tillfälligt tas om hand. Åtgärden innebär att den som äger egendomen helt eller delvis förlorar rätten att förfoga över en viss bestämd del av egendomen.

Kvarstad används för att säkra ersättning

Syftet med kvarstad är att säkerställa ekonomisk ersättning när det finns risk att någon försöker undkomma en ekonomisk förpliktelse. Om någon är skäligen misstänkt för brott kan domstolen besluta om kvarstad på så mycket av den misstänktes egendom att värdet kan förväntas täcka den skuld som kan uppkomma på grund av brottet. Kvarstad begärs i sådant fall av åklagaren på det belopp som åklagaren tror att den misstänkte kommer att bli dömd att betala av domstolen.

En förutsättning för att besluta om kvarstad i brottmål är att det finns en risk att den misstänkte inte kommer att göra rätt för sig (RB 26:1). Exempelvis att det finns en risk att personen gömmer undan eller försvinner med pengar. Vid bedrägeri är brottet i sig sådant att det generellt kan befaras att den misstänkte kommer att undandra sig kommande betalningsförpliktelser.

Det finns också en möjlighet för åklagaren kan ta egendom i förvar i väntan på att en domstol ska besluta om kvarstad.

Sammanfattningsvis kan kvarstad användas som en säkerhetsåtgärd för att se till att den som skäligen kan befaras undandra sig att betala exempelvis böter, skadestånd eller skuld inte gör sig av med allt den äger för att på så sätt komma undan sin skyldighet. Kvarstad beslutas av domstol.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Charlotta Nermark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?