Vad innebär förtal?

FRÅGA
Hej!Har en fråga gällande efter straffet.Bakgrund: Person A blev dömd för olaga hot och trakasserier för 20 år sedan. Personen A har efter avtjänat sitt straff (böter) utbildat sig till terapeut och arbetar med psykisk samsjuklighet och möter idag många brottsoffer som hen har i samtal. Person A har varit öppen om varför han blev dömd och har bla medverkat i SVT där han berättar om bakgrunden till varför hen blev dömd. Hen har även under 18 års tid arbetat ideellt med människor med liknande bakgrund för att stötta dem i att inte göra samma brott. Person B börjar att sprida rykten om en person A är en kvinnomisshandlare och att han även är psykiskt sjuk. Han tar kontakt med persons A arbetsgivare och samtliga av persons A vänner där han skriver till dem att han är kvinnomisshandlare, psykisk sjuk samt att de inte bör ha någon kontakt med person ADå kommer frågan. Är detta förtal eller övergrepp i rättsak?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida bakgrunden i din fråga utgör förtal eller övergrepp i rättssak.

Övergrepp i rättssak

Övergrepp i rättssak regleras i 17 kap. 10 § Brottsbalken, BrB. Den som genom våld, hot om våld eller på annat sätt angriper en person för att han eller hon har anmält ett brott, vittnat i rättegången eller liknande, eller på annat sätt försöker hindra en person från att anmäla, vittna etc. gör sig skyldig till övergrepp i rättssak. För ringa brott döms till böter eller fängelse i högst sex månader, vanligtvis dagsböter. För övergrepp i rättssak av normalgraden döms till fängelse i högst fyra år. Eftersom lagstiftaren anser detta brott är av särskild allvarlig art så är fängelse den vanligaste påföljden. För grovt övergrepp i rättssak är straffskalan fängelse i lägst två år och högst åtta år.

Förtal

Förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB och är ett s.k. ärekränkningsbrott.

Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning 5 kap. 1 § 1 st BrB. Bestämmelserna är avsedda att ge skydd åt en persons ära. Uppgifterna ska vara ägnade att utsätta personen i fråga för andras missaktning och vara av nedsättande beskaffenhet. En grundförutsättning för förtal är att uppgiften lämnats till någon annan än den utpekade.

Straffet för förtal är böter. Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal, utan initiativet till åtal ligger hos målsägande (den som blivit utsatt), vilket framgår av 5 kap. 5 § BrB.

Sammanfattning

För att knyta ihop det ovan sagda till situationen i frågan så jag skulle jag säga att gärningsbeskrivningen stämmer in med det som brukar gälla vid åtal för förtal. Övergrepp i rättssak är det däremot inte (se beskrivning ovan). De uppgifter som Person B sprider förefaller vara av nedsättande beskaffenhet och tycks vara ägnade att vanära person A och dennes rykte. Det är dock svårt att svara på hur en åklagare skulle se på saken och ifall det finns fog för att väcka åtal. När åklagaren ska bedöma om det finns skäl för att väcka allmänt åtal har det betydelse vad det är för typ av uppgifter som sprids, hur och till vem det sprids och vilka konsekvenser det har fått för målsägande. Ju allvarligare brott, desto starkare skäl finns det normalt sett för att väcka åtal. Hur stor spridningen av uppgifterna är ska även beaktas. Det krävs dock inte alltid att det är fråga om en stor spridning för att förtal ska bli aktuellt, brottet kan anses allvarligt även om uppgifterna spridits till personer i målsägandes närhet (arbetskamrater, familj) likt situationen för person A. Uppgiften måste dessutom vara av allvarligare beskaffenhet, exempelvis gälla allvarligare brottslighet, vilket det gör i det här fallet. De nedsättande uppgifterna har även kommit till tredje mans kännedom, vilket är ett krav för att förtal ska kunna bli aktuellt. Huruvida de nedsättande uttalandena är sanna eller inte saknar betydelse, utsagorna kan utgöra förtal även om de skulle vara sanna. Uppsåtet med spridningen av uppgifterna är fortfarande att utsätta person A för missaktning.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91308)