Vad innebär en laglighetsprövning inom EU?

2018-09-23 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
<p>Hej</p><p>Vad innebär laglighetsprövning av EU:s Rättsakter?</p>
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar vad en laglighetsprövning innebär i förhållande till rättsakter inom Europeiska unionen.

Europeiska unionens befogenheter (d.v.s vad unionens organ kan bestämma över, och hur denna makt kan utövas) regleras av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De förkortas EUF respektive FEUF.

Förenklat kan man säga att unionens organ - EU-parlamentet, Rådet, Kommissionen, et cetera - måst respektera de regler som är fastställd i EUF och FEUF. Rättsakter som antas, utan att det finns stöd för det i EUF/FEUF, kan angripas genom en så kallad ogiltighetstalan .

I artikel 263 i FEUF är följande stadgat: "Europeiska unionens domstol ska granska lagenligheten av lagstiftningsakter, sådana akter som antas av rådet, av kommissionen eller av Europeiska centralbanken och som inte är rekommendationer och yttrande samt sådana rättsakter som antas av Europaparlamentet och av Europeiska rådet och som ska ha rättsverkan i förhållande till tredje man."

En laglighetsprövning äger alltså rum, ifall någon klagar till EU-domstolen och menar att en rättsakt är ogiltig exempelvis på grund av att organen inte följt regler i EU-fördragen när de antog rättsakten. Om EU-parlamentet och rådet exempelvis antar en ny rättsakt utan att följa de regler som gäller för det, kan denna nya rättsakt utsättas för en laglighetsprövning i EU-domstolen. Notera dock att ogiltigförklaring är inte ett givet resultat av en laglighetsprövning - det kan ju förekomma, att den som klagar till EU-domstolen misstagit sig, och att rättsakten faktiskt inte alls strider mot EU-fördragen! Laglighetsprövning är med andra bara en benämning på själva förfarandet i EU-domstolen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Du får naturligtvis gärna fler frågor, om någonting fortfarande är oklart eller om du har andra funderingar.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (909)
2019-03-19 Vad gör man om någon missköter sin katt?
2019-03-19 Får jag flytta en bil utan ägarens tillstånd?
2019-03-18 Ta betalt för plastpåsar i butiker?
2019-03-18 Har jag som maka rätt att bestämma var min man ska begravas?

Alla besvarade frågor (66923)