FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler09/12/2021

Vad innebär det att en föreskrift är betungande respektive gynnande?

Hej. En kort och snabb fråga:

Vad innebär det att en föreskrift är betungande respektive gynnande. Vari ligger skillnaderna? Hur regleras detta? Alltså vad utmärker att en föreskrift är gynnande respektive betungande?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om föreskrifter finns i regeringsformen (RF).

Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner. Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller förordning. (8 kap. 1 § RF).


Betungande föreskrifter

En betungande föreskrift är en föreskrift som är till nackdel för den enskilde och ska som huvudregel meddelas av riksdagen genom lag.

Föreskrifter ska meddelas av riksdagen genom lag om de avser:

Enskildas personliga ställning och deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes.Förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. (8 kap. 2 § 1-2 punkterna RF).

Riksdagen kan dock bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 8 kap. 2 § 2 punkten RF sålänge de inte avser:

Annan rättsverkan av brott än böter.Skatt, utom tull på införsel av varor, ellerKonkurs eller utsökning. (8 kap. 3 § RF).

Regeringen får utöver vad som följer av 3-5 § meddela:

Föreskrifter om verkställighet av lag, ochFöreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen. (8 kap. 7 § RF).

Regeringen kan i sin tur bemyndigade myndigheter att meddela föreskrifter inom sitt primärområde som regleras i 8 kap. 7 § RF. Ett bemyndigande till riksdagens myndigheter får dock inte avse förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter. (8 kap. 11 § RF).

Riksdagen kan även bemyndiga en kommun att meddela föreskifter enligt 8 kap. 2 § 2 punkten RF om föreskrifterna avser:

Avgifter, ellerSkatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i en kommun.


Gynnande föreskrifter

En gynnande föreskrift är en föreskrift som istället är till fördel för den enskilde. Detta kan vara till exempel föreskrifter om villkor för att få bidrag sålänge villkoren är till fördel för den enskilde. Någon vidare reglering om vem som får fatta dessa beslut finns inte men sålänge föreskriften är gynnande och inom kompetensområdet för meddelaren (se ovan) får det meddelas av denne.


Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning

My JanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?