Vad innebär brottet "ocker"?

FRÅGA
Hej! Jag har hört att det finns ett brott som heter Ocker. Men jag vet inget om vad det innebär och kan inte heller hitta någon passande förklaring på nätet. Skulle ni kunna förklara vad det brottet betyder, vad man behöver ha gjort för att kunna bli dömd för det, skillnaden mellan ringa till grovt ocker samt hur lång preskriptionstiden för brottet är? Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är ocker?

Ocker regleras i 9 kap. 5 § Brottsbalken, BrB. I bestämmelsen framgår att;

Den som vid avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas, döms för ocker […]

Straffskalan för ocker är böter eller fängelse i högst två år.

Det finns ingen begränsning i fråga om rättshandlingens art, utan även frivilliga (benefika) rättshandlingar omfattas.

Ett exempel på ett fall där ocker kan förekomma är då A är medveten om att B pga ekonomisk knipa har ett stort behov av pengar. A erbjuder att köpa en tavla från B för 5000 kronor, fast tavlan egentligen är värd 100.000 kronor. Eftersom B har pengabrist går han med på att sälja tavlan till det priset. Och A kan anses ha utnyttjat Bs ekonomiska utsatta läge, dennes trångmål.

Med oförstånd avses såväl bristande omdömesförmåga i allmänhet som oförstånd vid en viss typ av affär. Att utnyttja någons oförstånd kan exempelvis ske då A är medveten om att B har en psykisk funktionsnedsättning och med detta i beaktande ber B skicka över stora ekonomiska belopp eller bereda sig andra förmåner. Att utnyttja att en person är okunnig om ett visst sakförhållande faller däremot inte under ockerbestämmelsen.

Lättsinne avser främst ekonomiskt lättsinne.

Grovt ocker bör anses föreligga då gärningen skett vanemässigt eller i större omfattning eller annars avsett ett betydande belopp och gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet. För grovt ocker är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, 9 kap. 5 § 3 st, BrB.

Preskriptionstid

Preskriptionstid av brott regleras i 35 kap. BrB. Preskriptionstiden för ocker av normalgraden är fem år. Preskriptionstiden för grovt ocker är tio år.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91194)