FrågaFAMILJERÄTTAdoption26/02/2019

Vad innebär begreppet barnets bästa och kravet på lämplighet vid adoption av en vuxen person?

Jag tänker adoptera en kille som är 19år, i alla källor på google jag sökt på, står oftast begrepp som "barnets bästa" och om det är "lämpligt" jag inte förstår innebörden av dessa, tacksam för närmare förklaring

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vid alla frågor som rör adoption av barn ska barnets bästa ges störst vikt (4 kap. 1§ föräldrabalken). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § första stycket föräldrabalken). Vid adoption av en person över 18 år så blir inte regeln om barnets bästa aktuell då det inte längre handlar om ett barn. Det finns däremot en motsvarande lämplighetsregel i 4 kap. 4 § första stycket föräldrabalken som gäller vid adoption av en vuxen person.

Jag kommer nedan försöka klargöra vad som avses med begreppen "barnets bästa" och "lämpligt":

Barnets bästa

Barnets bästa är en allmän princip som ska genomsyra lagstiftningen och beslut rörande barn. Begreppet är svårbestämt och det finns inte någon fastslagen definition. I slutändan är det upp till socialnämnden och domstolen att avgöra vad som i varje enskilt fall är barnets bästa. Principen om barnets bästa får sin definition utefter vad barn behöver i dagens samhälle. Vad som är barnets bästa förändras således över tid.

I förarbetena till föräldrabalken talar lagstiftaren om att barnets bästa ska tolkas utifrån ett objektivt och ett subjektivt perspektiv. Det subjektiva perspektivet innebär att hänsyn ska tas till barnets egen vilja, önskemål och åsikter. Det objektiva perspektivet innebär att man ska utgå ifrån kunskap och beprövad erfarenhet när man bedömer vad som är barnets bästa. Med kunskap och beprövad erfarenhet avses sådant som forskning har visat är det bästa för ett barn.

Lämpligt

Notera att jag i min förklaring utgår ifrån det lämplighetsbegrepp som regleras i 4 kap. 4 § första stycket föräldrabalken, dvs. det lämplighetsbegrepp som gäller vid adoption av en vuxen.

Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § första stycket föräldrabalken). I förarbetena till föräldrabalken så talas det om att bedömningen av om en adoption är lämplig ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Exempel på omständigheter som ska beaktas är:

- Sökandens personliga egenskaper

- Behovet av adoption

- Inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera

- Om det är en rimlig åldersskillnad mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera

- Lämplighet i övrigt


Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”