FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis28/01/2021

Vad har polisen för lagstöd vad gäller omhändertagande av en person?

Hej!

Jag undrar när polisen har lagstöd för att omhänderta någon.

Dvs inte gripa , utan omhänderta.

Ibland verkar det som att gripa och omhänderta förväxlas och det skulle vara intressant att få en utförlig beskrivning.

Tack på förhand.

Undrande

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om polisens verksamhet återfinns i polislagen. Regler om omhändertagande stadgas bl.a. i 11-20 §§ polislagen. Nedan kommer jag att gå igenom några av de anledningar som kan finnas för en polis att omhänderta en person.

Omhändertagande enligt särskild föreskrift

Om en polis enligt en särskild föreskrift har befogenhet att besluta att någon ska omhändertas, får en polis omhänderta hen i avvaktan på myndighetens beslut om (1) föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger och (2) att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv och hälsa eller någon annan fara (11 § polislagen). Den som omhändertas ska förhöras så snart som möjligt (16 § polislagen).

Omhändertagande av unga

Vidare kan polis omhänderta någon som antas vara under arton år (under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hens hälsa eller utveckling) för att skyndsamt överlämnas till sina föräldrar/vårdnadshavare eller till socialnämnden (12 § polislagen).

Omhändertagande av den som stör den allmänna ordningen

Den som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna kan bli avvisad eller avlägsnad från platsen av polis om det anses nödvändigt för att upprätthålla ordningen. Med avvisad innebär att en person inte ges tillträde till området. Med avlägsnad menas att personen transporteras bort från platsen en kortare sträcka (13 § första stycket polislagen). Om det skulle anses otillräckligt för att uppnå avsett resultat (att upprätthålla ordningen) kan polisen tillfälligt omhänderta personen. Detta innebär att polisen kan transportera bort personen till en ny plats (behöver inte vara en kortare sträcka). Åtgärden innefattar ett påtvingat kroppsligt ingrepp om max. sex timmar (13 § andra stycket polislagen). Den omhändertagne ska friges snarast möjligt efter förhöret. Om den omhändertagna är under arton år ska polismyndigheten skyndsamt överlämna denne till hens föräldrar/vårdnadshavare eller till socialtjänsten (16 § andra stycket polislagen).

Omhändertagande av en potentiellt efterlyst person

Om en polisman anträffar en okänd person och det finns särskild anledning att hen är efterspanad eller efterlyst får polis omhänderta personen för identifiering om hen vägrar lämna identitetsuppgift eller om anledning finns att anta att denna är oriktig (14 § polislagen). Åtgärder för att fastställa identiteten ska ske skyndsamt och den omhändertagne ska friges så snart hen har identifierats (max. sex timmar och i undantagsfall tolv timmar).

Omhändertagandet ska inte orsaka större olägenhet än som är oundviklig

Omhändertagandet ska inte orsaka större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till åtgärdens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet. Den omhändertagne får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet (dock inte under 15 år) (17 § polislagen).


Det finns ytterligare paragrafer som reglerar polisens rätt att omhänderta personer, det jag har redogjort för ovan är några exempel på sådant lagstöd.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”