Vad har polisen för lagstöd vad gäller omhändertagande av en person?

2021-01-28 i Polis
FRÅGA
Hej!Jag undrar när polisen har lagstöd för att omhänderta någon.Dvs inte gripa , utan omhänderta.Ibland verkar det som att gripa och omhänderta förväxlas och det skulle vara intressant att få en utförlig beskrivning.Tack på förhand.Undrande
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om polisens verksamhet återfinns i polislagen. Regler om omhändertagande stadgas bl.a. i 11-20 §§ polislagen. Nedan kommer jag att gå igenom några av de anledningar som kan finnas för en polis att omhänderta en person.

Omhändertagande enligt särskild föreskrift

Om en polis enligt en särskild föreskrift har befogenhet att besluta att någon ska omhändertas, får en polis omhänderta hen i avvaktan på myndighetens beslut om (1) föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger och (2) att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv och hälsa eller någon annan fara (11 § polislagen). Den som omhändertas ska förhöras så snart som möjligt (16 § polislagen).

Omhändertagande av unga

Vidare kan polis omhänderta någon som antas vara under arton år (under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hens hälsa eller utveckling) för att skyndsamt överlämnas till sina föräldrar/vårdnadshavare eller till socialnämnden (12 § polislagen).

Omhändertagande av den som stör den allmänna ordningen

Den som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna kan bli avvisad eller avlägsnad från platsen av polis om det anses nödvändigt för att upprätthålla ordningen. Med avvisad innebär att en person inte ges tillträde till området. Med avlägsnad menas att personen transporteras bort från platsen en kortare sträcka (13 § första stycket polislagen). Om det skulle anses otillräckligt för att uppnå avsett resultat (att upprätthålla ordningen) kan polisen tillfälligt omhänderta personen. Detta innebär att polisen kan transportera bort personen till en ny plats (behöver inte vara en kortare sträcka). Åtgärden innefattar ett påtvingat kroppsligt ingrepp om max. sex timmar (13 § andra stycket polislagen). Den omhändertagne ska friges snarast möjligt efter förhöret. Om den omhändertagna är under arton år ska polismyndigheten skyndsamt överlämna denne till hens föräldrar/vårdnadshavare eller till socialtjänsten (16 § andra stycket polislagen).

Omhändertagande av en potentiellt efterlyst person

Om en polisman anträffar en okänd person och det finns särskild anledning att hen är efterspanad eller efterlyst får polis omhänderta personen för identifiering om hen vägrar lämna identitetsuppgift eller om anledning finns att anta att denna är oriktig (14 § polislagen). Åtgärder för att fastställa identiteten ska ske skyndsamt och den omhändertagne ska friges så snart hen har identifierats (max. sex timmar och i undantagsfall tolv timmar).

Omhändertagandet ska inte orsaka större olägenhet än som är oundviklig

Omhändertagandet ska inte orsaka större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till åtgärdens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet. Den omhändertagne får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet (dock inte under 15 år) (17 § polislagen).

Det finns ytterligare paragrafer som reglerar polisens rätt att omhänderta personer, det jag har redogjort för ovan är några exempel på sådant lagstöd.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (371)
2021-11-30 Polisers rapporteringsskyldighet
2021-11-12 Gallring av uppgifter i belastningsregister
2021-11-08 Kan det räknas som en LOB om man blir hemskjutsad av polisen?
2021-11-08 Är det lagligt att använda och sälja pepparspray?

Alla besvarade frågor (97633)