Vad händer om jag får tillbaka för mycket i växel och inte lämnar tillbaka pengarna?

2019-03-13 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Om jag får för mycket tillbaka i växel, säg 200 kr och upptäcker det kort efter att jag har lämnat butiken, men behåller pengarna, är det ett brott? Har det betydelse om det skulle vara 2000 i stället (antag att jag handlade för 20 000 kr)?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Det finns en princip inom svensk rätt som heter condictio indebiti och innebär att mottagaren av en misstagsbetalning är skyldig att återbära vad hen mottagit, dvs. den del som översteg vad man enligt växeln var berättigad till. Det handlar alltså inte om hur mycket fel i växel du får i relation till hur mycket du handlade för, utan det är enbart det felaktiga beloppet som spelar roll.

Återbäringsskyldigheten är dock inte ovillkorlig, om en person är i god tro om att hen fått rätt växel och utifrån denna villfarelse förbrukade pengarna kan hen inte anses vara skyldig att återbära pengarna.
Denna princip förekommer i rättspraxis med jämna mellanrum och i olika situationer, t.ex. i NJA 1999 s. 575 förklarade Högsta domstolen att det räcker med att mottagaren insåg att betalningen skett av misstag för att bli återbäringsskyldig. Gränserna för återbäringsskyldigheten och principen om condictio indebiti är dock inte helt klara och varierar från fall till fall. En av nyckelfaktorerna är dock om mottagaren kan anses ha varit i god tro, men tröskeln för när man kan anses ha varit i god tro är hög.

Om något straffansvar kan aktualiseras förutom återbäringsskyldighetenär oklart. De brott som kan tänkas i ditt fall är:

Stöld, 8 kap. 1 § brottsbalken, men det blir inte aktuellt eftersom pengarna inte olovligen har tagits från ägaren, då du fick växeln från personalen frivilligt. Olovligt förfogande, 10 kap. 4 § brottsbalken, förutsätter att mottagaren vidtar åtgärd med individualiserad egendom. Pengar anses dock vara fungibel egendom och är alltså inte individualiserad, själva brottsobjektet (pengarna) faller utanför paragrafen.

Beroende på vad det var för butik som du handlade på kan butiken ansöka om handräckning för den felaktiga växeln genom Kronofogden för att få tillbaka pengarna, förutsatt att du t.ex. legitimerade dig i butiken eller personalen visst vem du var när du handlade. Butiken kan i ansökan kräva återbetalning p.g.a.. condictio indebiti av de belopp du mottog som översteg vad duvar berättigad till.

Om du inte går med på att betala tillbaka pengarna går ärendet vidare till tingsrätten, där det är väldigt lätt för butiken att bevisa den felaktiga växeln genom t.ex. kamerainspelningar, kvitton, bokföring och dylikt. Enligt principen om condictio indebiti ska misstagsbetalningar gå åter, om butiken kan bevisa att en misstagsbetalning har skett, varför tingsrätten med stor sannolikhet kommer döma till butikens fördel. Principen om condictio indebiti ställer alltså krav på mottagaren att rätta till misstag även om det egentligen var butikspersonalen som felade i första början.

Även om det kan bli svårt att få in detta under något brott, som en åklagare kommer vilja väcka åtal i, så har butiken alltid möjligheten ett gå via Kronofogden och göra det till ett tvistemål. Det innebär i praktiken att även om det inte blir ett brottmål av det så kan du fortfarande bli återbetalningsskyldig; och det oavsett om du har hunnit förbruka pengarna eller inte, om du inte kan bevisa god tro på din sida.

Det kan tilläggas att en ansökan om handräckning kostar 300 kr och butiken kan ange att den kostnaden ska hamna på dig. Detta innebär att du i så fall kan komma att betala 200 + 300 = 500 kr + kostnader i tingsrätten. Det blir alltså billigare att frivilligt lämna tillbaka pengarna till butiken och man slipper en process i Kronofogden/tingsrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (693)
2020-06-30 Kontraktsbrott - åtgärder.
2020-06-25 Jag har riktat ett betalningskrav på en nästan tioårig faktura till min f.d. uppdragsgivare. Vad bör jag tänka på?
2020-06-22 Preskription av fordran. Vad gäller?
2020-06-17 Vad händer med skulden till min sambo när jag avlider?

Alla besvarade frågor (81741)